Trang Chủ Vở bài tập lớp 4 VBT Toán lớp 4

Bài 1, 2, 3, 4, 5 trang 33, 34 VBT Toán lớp 4 tập 1: Một ô tô giờ thứ nhất chạy được 45 km, giờ thứ 2 chạy được 54 km, giơ thứ 3 chạy được 48 km. Hỏi trung bình mỗi giờ ô tô chạy được bao nhiêu ki-lô-mét

CHIA SẺ
Bài 28. Tự kiểm tra – SBT Toán lớp 4: Giải bài 1, 2, 3, 4, 5 trang 33, 34 Vở bài tập Toán 4 tập 1. Mỗi bài tập dưới đây có kèm theo một số câu trả lời đúng A, B, C, D (là đáp số, kết quả tính,…). Hãy khoanh tròn vào chữ đặt trước câu trả lời đúng; Một ô tô giờ thứ nhất chạy được 45 km, giờ thứ 2 chạy được 54 km, giơ thứ 3 chạy được 48 km. Hỏi trung bình mỗi giờ ô tô chạy được bao nhiêu ki-lô-mét…

Phần 1: Mỗi bài tập dưới đây có kèm theo một số câu trả lời đúng A, B, C, D (là đáp số, kết quả tính,…). Hãy khoanh tròn vào chữ đặt trước câu trả lời đúng

1: Số “ ba triệu không trăm hai mươi lăm nghìn sáu trăm bảy mươi tư” viết là

A. 3 000 000 25 000 674

B. 3 000 000 25 674

C.  3 025 674

D. 325 674

2: Số lớn nhất trong các số 5698, 5968, 6589, 6895 là

A. 5698

B. 5968

C. 6589

D.6895

3: Trong các số dưới đây, có chữ số 5 biểu thị cho 50 000 là

A. 65 324

Quảng cáo

B. 56 834

C. 36 254

D. 425 634

4: Cho biết: 8586 = 8000 + 500 +……+ 6. Số thích hợp vào chỗ trống là

A. 586

B. 180

C.80

D. 58

5: Số thích hợp để viết vào chỗ chấm của 4 tấn 85kg = …… kg là

A. 485

B. 4850

C. 4085

Quảng cáo

D. 4058

Phần 2: Dưới đây là biểu đồ nói về số cây đã trồng trong 3 năm của một trường tiểu học

SỐ CÂY ĐÃ TRỒNG TRONG BA NĂM

1: Dựa vào biểu đồ dưới hãy viết tiếp vào chỗ chấm

a) Năm 2010 đã trồng được………  cây

    Năm 2011 đã trồng được………….cây

    Năm 2012 đã trồng được ………… cây

b) Năm ………….. nhà trường đã trồng được nhiều cây nhất

2: Một ô tô giờ thứ nhất chạy được 45 km, giờ thứ 2 chạy được 54 km, giơ thứ 3 chạy được 48 km. Hỏi trung bình mỗi giờ ô tô chạy được bao nhiêu ki-lô-mét?

Phần 1:

1 – C 2 – D 3 – B 4 – C 5 – C

Phần 2:

1: 

a) Năm 2010 đã trồng được 400 cây

    Năm 2011 đã trồng được 500 cây

    Năm 2012 đã trồng được 600 cây

b) Năm 2012 nhà trường đã trồng được nhiều cây nhất

2:

Tóm tắt:

Bài giải

Quãng đường ô tô chạy trong 3 giờ:

45 + 54 + 48 = 147 (km)

Trung bình mỗi giờ ô tô chạy được:

147 :  3 = 49 (km)

Đáp số : 49 (km)