Trang Chủ Chủ đề Chương 1. Số Tự Nhiên. Bảng đơn Vị đo Khối Lượng

Chương 1. Số Tự Nhiên. Bảng đơn Vị đo Khối Lượng

Bài 1, 2, 3, 4, 5 trang 33, 34 VBT Toán lớp 4 tập 1: Một ô tô giờ thứ nhất chạy được 45 km, giờ thứ 2 chạy được 54 km, giơ thứ 3 chạy được 48 km. Hỏi trung bình mỗi giờ ô tô chạy được bao nhiêu ki-lô-mét
Bài 1, 2, 3, 4, 5 trang 33, 34 VBT Toán lớp 4 tập 1: Một ô tô giờ thứ nhất chạy được 45 km, giờ thứ 2 chạy...
Bài 28. Tự kiểm tra - SBT Toán lớp 4: Giải bài 1, 2, 3, 4, 5 trang 33, 34 Vở bài tập Toán 4 tập 1. Mỗi bài tập dưới đây có kèm theo một số câu trả...
Bài 1, 2, 3 trang 31 VBT Toán 4 tập 1: Một ô tô giờ thứ nhất chạy được 40km, giờ thứ 2 chạy được nhiều hơn giờ thứ nhất 20km, quãng đường ô tô chạy được trong giờ thứ ba bằng trung bình cộng các quãng đường ô tô chạy được trong hai giờ đầu. Hỏi giờ thứ ba ô tô đó chạy được bao nhiêu ki lô mét
Bài 1, 2, 3 trang 31 VBT Toán 4 tập 1: Một ô tô giờ thứ nhất chạy được 40km, giờ thứ 2 chạy được nhiều hơn giờ thứ...
Bài 27. Luyện tập chung - SBT Toán lớp 4: Giải bài 1, 2, 3 trang 31 Vở bài tập Toán 4 tập 1. Biểu đồ dưới đây nói về số học sinh tham gia tập bơi của khối...
Bài 1, 2 trang 29, 30 Vở BT Toán 4 tập 1: Tuần 3 bán được nhiều hơn tuần 1 là bao nhiêu mét vải trắng?
Bài 1, 2 trang 29, 30 Vở BT Toán 4 tập 1: Tuần 3 bán được nhiều hơn tuần 1 là bao nhiêu mét vải trắng?
Bài 26. Luyện tập - SBT Toán lớp 4: Giải bài 1, 2 trang 29, 30 Vở bài tập Toán 4 tập 1. Biểu đồ dưới đây nói về số ngày mưa trong 3 tháng của năm 2012 ở...
Bài 1, 2 trang 27 Vở BT Toán 4 tập 1: Có 2 thôn diệt được trên 2000 con chuột, đó là thôn Đoài, Thượng
Bài 1, 2 trang 27 Vở BT Toán 4 tập 1: Có 2 thôn diệt được trên 2000 con chuột, đó là thôn Đoài, Thượng
Bài 25. Biểu đồ (tiếp theo) - SBT Toán lớp 4: Giải bài 1, 2 trang 27 Vở bài tập Toán 4 tập 1. Dựa vào biểu đồ dưới đây hãy viết chữ hoặc số thích hợp vào chỗ...
Bài 1, 2 trang 26 VBT Toán 4 tập 1: Dựa vào biểu đồ dưới đây hãy viết Đ (đúng) hoặc S (sai) vào ô trống
Bài 1, 2 trang 26 VBT Toán 4 tập 1: Dựa vào biểu đồ dưới đây hãy viết Đ (đúng) hoặc S (sai) vào ô trống
Bài 24. Biểu đồ - SBT Toán lớp 4: Giải bài 1, 2 trang 26 Vở bài tập Toán 4 tập 1. Dựa vào biểu đồ dưới đây hãy viết chữ hoặc số thích hợp vào chỗ chấm; Dựa vào...
Bài 1, 2, 3, 4 trang 25 VBT Toán lớp 4 tập 1: Số trung bình cộng của hai số à 36. Biết một trong hai số đó là 50, tìm số kia
Bài 1, 2, 3, 4 trang 25 VBT Toán lớp 4 tập 1: Số trung bình cộng của hai số à 36. Biết một trong hai số đó là...
Bài 23. Luyện tập - SBT Toán lớp 4: Giải bài 1, 2, 3, 4 trang 25 Vở bài tập Toán 4 tập 1. Tính nhẩm rồi viết kết quả tính vào chỗ chấm; Số trung bình cộng của hai...
Bài 1, 2, 3 trang 24 VBT Toán lớp 4 tập 1: Một ô tô giờ thứ nhất chạy được 40km, giờ thứ hai chạy được 48km, giờ thứ ba chạy được 53 km. Hỏi trung bình mỗi giờ ô tô đó chạy được bao nhiêu ki-lô-mét
Bài 1, 2, 3 trang 24 VBT Toán lớp 4 tập 1: Một ô tô giờ thứ nhất chạy được 40km, giờ thứ hai chạy được 48km, giờ thứ...
Bài 22. Tìm số trung bình cộng - SBT Toán lớp 4: Giải bài 1, 2, 3 trang 24 Vở bài tập Toán 4 tập 1. Đúng ghi Đ, sai ghi S; Một ô tô giờ thứ nhất chạy được...
Bài 1, 2, 3, 4 trang 23 VBT Toán 4 tập 1: Vua Quang Trung qua đời năm 1792. Năm đó thuộc thế kỷ XVIII. Tính từ năm đó đến năm nay đã được …………năm
Bài 1, 2, 3, 4 trang 23 VBT Toán 4 tập 1: Vua Quang Trung qua đời năm 1792. Năm đó thuộc thế kỷ XVIII. Tính từ năm đó...
Bài 21. Luyện tập - SBT Toán lớp 4: Giải bài 1, 2, 3, 4 trang 23 Vở bài tập Toán 4 tập 1. Viết số ngày trong từng tháng vào chỗ chấm; Vua Quang Trung qua đời năm 1792....
Bài 1, 2, 3 trang 22 Vở BT Toán 4 tập 1: Đọc bảng kết quả chạy 100m của 4 học sinh dưới đây rồi viết vào chỗ chấm
Bài 1, 2, 3 trang 22 Vở BT Toán 4 tập 1: Đọc bảng kết quả chạy 100m của 4 học sinh dưới đây rồi viết vào chỗ chấm
Bài 20. Giây, thế kỉ - SBT Toán lớp 4: Giải bài 1, 2, 3 trang 22 Vở bài tập Toán 4 tập 1. Đọc bảng kết quả chạy 100m của 4 học sinh dưới đây rồi viết vào...
Bài 1, 2, 3, 4 trang 21 Vở BT Toán 4 tập: Cô Mai có 2 kg đường, cô đã dùng 1/4 số đường đó để làm bánh. Hỏi cô Mai còn lại bao nhiêu gam đường
Bài 1, 2, 3, 4 trang 21 Vở BT Toán 4 tập: Cô Mai có 2 kg đường, cô đã dùng 1/4 số đường đó để làm bánh. Hỏi cô...
Bài 19. Bảng đơn vị đo khối lượng - SBT Toán lớp 4: Giải bài 1, 2, 3, 4 trang 21 Vở bài tập Toán 4 tập 1. Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng: Số thích...

Đề & bài tập hay