Trang Chủ Lớp 4 Khảo sát chất lượng lớp 4

Đề thi khảo sát chất lượng đầu năm lớp 4: Môn Toán trường tiểu học Đinh Tiên Hoàng

CHIA SẺ

Đề thi khảo sát chất lượng đầu năm lớp 4: Môn Toán trường tiểu học Đinh Tiên Hoàng năm học 2014 -2015.      

ĐỀ KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG ĐẦU NĂM

Năm học: 2014- 2015

MÔN: TOÁN (Thời gian: 40 Phút)

Bài 1. Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng

1. Cho 7m 3 cm = …. cm.  Số thích hợp để điền vào chỗ chấm là:
A. 73            
B.703             
C.730            
D.10

2.  Giá trị của chữ số 8 trong số 87260 là:
A. 80000             
B.8000             
C.800             
D.80

3. Số liền trước của số 9871 là:
A. 9870             
B.9872             
C.9880             
D.9971

4. Số bé nhất trong các số 56234; 54326; 56423; 54236 là:
A. 56234             
B.54326             
C.56423             
D.54236

5. Bốn hộp xếp 24 cái cốc. Hỏi 8 hộp như thế có tất cả bao nhiêu cái cốc?

A. 32 cái     
B.48 cái            
C.168 cái          
D.3 cái

Bài 2. Đặt tính rồi tính

a. 5821 + 2934              b. 8000 – 25 c. 5749 x 4                    d. 10712 : 4

Bài 3. Tìm y

a. y : 6 = 3058                         b. y x 2 = 3998
Bài 4. Một cái sân hình chữ nhật có chiều rộng 9m, chiều dài gấp đôi chiều rộng. Tính diện tích cái sân đó.

truong-tieu-hoc-dinh-tien-hoang-gia-lai

Trường tiểu học Đinh Tiên Hoàng – Gia Lai


 ĐÁP ÁN, Biểu điểm đề thi kiểm tra chất lượng đầu năm lớp 4 Toán trường tiểu học Đinh Tiên Hoàng – ĐakPơ – Gia Lai 

Bài 1: 3 điểm (đúng mỗi câu được 0,5 điểm); riêng câu 5 (1 điểm)

Câu 1. B; Câu 2: A; Câu 3: A; Câu 4: D; câu 5: B

Bài 2: 2 điểm (Thực hiện đúng mỗi phép tính được 0,5 điểm)

* Lưu ý: Học sinh dân tộc đúng mỗi phép tính được 1 điểm

dap-an-cau2

Bài 3. 2 điểm (đúng mỗi câu được 1 điểm)

* Lưu ý: Học sinh dân tộc đúng mỗi câu 0,5 điểm

a. y : 6 = 3058                         b. y x 2 = 3998

y        = 3058 x 6                        y      = 3998 : 2

y        =     18348                        y      = 1999 

Bài 4. 3 điểm (HS dân tộc: 2 điểm)                 

                                                       Bài giải:

Chiều dài cái sân:

9 x 2 = 18 (m)       (1,5 điểm)

Diện tích cái sân:

18 x 9  = 162 (m2)

Đáp số: 162 (m2)     (1,5 điểm)