Trang Chủ Lớp 4 Đề thi học kì 1 lớp 4

Kiểm tra KSCL giữa kì 1 năm học 2017 -2018 toán 4

Ma trận đề thi kiểm tra:

  1. Biết đọc, viết, so sánh các số đến lớp triệu. Nhận biết các hàng trong mỗi lớp, biết giá trị của mỗi chữ số trong mỗi số
  2. Biết đặt tính và thực hiện phép cộng, trừ các số có đến 6 chữ số, không nhớ hoặc có nhớ không quá ba lượt và không liên tiếp
  3. Đơn vị đo: Biết được các đơn vị đo khối lương yến, tạ, tấn; giây, thể kỉ  Yếu tố hình học: Nhận biết được các loại góc, hai đường thẳng vuông góc, song song Giải toán: Giải và trình bày bài toán có đến ba bước để tìm số trung bình cộng, tìm hai số khi biết tổng và hiệu của hai số đó
  4. Yếu tố hình học: Nhận biết được các loại góc, hai đường thẳng vuông góc, song song Giải toán: Giải và trình bày bài toán có đến ba bước để tìm số trung bình cộng, tìm hai số khi biết tổng và hiệu của hai số đó
  5. Giải toán: Giải và trình bày bài toán có đến ba bước để tìm số trung bình cộng, tìm hai số khi biết tổng và hiệu của hai số đó.

ĐỀ KIỂM TRA KSCL GHK I  NĂM HỌC 2017– 2018

MÔN TOÁN LỚP 4

(Thời gian 40 phút)

I/ Phần trắc nghiệm:

Khoanh tròn câu trả lời đúng

Bài 1: Đọc số sau: 24 534 142

A. Hai mươi bốn nghìn năm trăm ba mươi bốn nghìn một trăm bốn mươi hai

B. Hai triệu bốn nghìn năm trăm ba mươi bốn nghìn một trăm bốn mươi hai

C. Hai mươi bốn triệu năm trăm ba mươi bốn nghìn một trăm bốn mươi hai

D. Hai mươi bốn triệu năm trăm ba mươi bốn triệu một trăm bốn mươi hai

Bài 2. Giá trị chữ số 8 trong số  4 8967 là:

A. 8              B. 80                      C. 800                     D. 8000

Bài 3.  Số lớn nhất trong  các số:    684 257;  684 275;  684 750;  684 725

Advertisements (Quảng cáo)

A.684 257          B. 684 750              C. 684 275               D. 684 725

Bài 4. Điền số thích hợp vào chỗ trống:

5 tấn  83 kg = …………. kg là:

A.583           B. 5830                  C.  5083                  D.  5038

Bài 5.

2 phút 10 giây = ………… giây là:

A.30               B. 70                       C. 210                    D. 130

Bài 6: Khoanh vào chữ cái trư­ớc câu trả lời đúng:

Advertisements (Quảng cáo)

Với a = 15 thì biểu thức:     256  –  3  x  a     có giá trị là:

A.211            B. 221           C. 231                     D. 241

II/ Phần tự luận:

Câu 1: Đặt tính rồi tính

845763 + 96858              607549 – 536857

Câu 2:  Gia đình bác Hà năm đầu thu hoạch được 60 tạ thóc.  Năm thứ hai bác Hà thu hoạch bằng năm đầu, năm thứ ba thu hoạch gấp đôi năm đầu. Hỏi trung bình mỗi năm bác hà thu hoạch bao nhiêu tạ.

Đáp án:

I/ PHẦN TRẮC NGHIỆM:

Học sinh  điền đúng mỗi câu đạt 1 điểm

1C | 2D | 3B | 4D | 5D | 6 A

II/ PHẦN TỰ LUẬN: 

Câu 1: : Học sinh làm đúng mỗi phép tính đạt

845763 + 96858 = 942621;   607549 – 536857 = 70692

Câu 2:

Số tạ thóc năm thứ hai bác Hà thu hoạch được

60 : 2 = 30 (tạ)

Số tạ thóc năm thứ ba bác Hà thu hoạch được

60 x 2 = 120 (tạ)

Số thóc trung bình mỗi năm bác hà thu hoạch được là

(60 + 30 + 120) : 3 = 70   (tạ)

Đáp số: 70   (tạ)

Advertisements (Quảng cáo)