Trang Chủ Bài tập SGK lớp 4 Bài tập Tiếng Anh 4 - Thí điểm

Vocabulary – Từ vựng – Unit 6 Where’s Your School? SGK Tiếng Anh 4 mới

CHIA SẺ
Unit 6: Where’s Your School? SGK Tiếng Anh lớp 4 mới. Thực hiện các yêu cầu phần Vocabulary – Từ vựng – Unit 6 SGK Tiếng Anh 4 mới. Tổng hợp từ vựng tiếng Anh lớp 4 mới unit:  district: quận, huyện; stream: dòng suối …

UNIT 6. WHERE’S YOUR SCHOOL?

– address: địa chỉ

– district: quận, huyện

– road: đường

– school: trường

– stream: dòng suối

– street: phố, đường phố

– study: học

– village: làng, xã