Trang Chủ Bài tập SGK lớp 4 Bài tập Tiếng Anh 4 - Thí điểm

Ngữ pháp Unit 6 Anh lớp 4 Mới tập 1: What class are you in?

CHIA SẺ
Unit 6: Where’s Your School? SGK Tiếng Anh lớp 4 mới. Thực hiện các yêu cầu phần Ngữ pháp Unit 6 SGK Tiếng Anh lớp 4 Mới tập 1. – Mẫu câu dùng để hỏi trường của ai đó – Mẫu câu dùng để hỏi tên trường – Mẫu câu hỏi ai đó học lớp mấy:

1. Mẫu câu dùng để hỏi trường của ai đó
Hỏi:
Where is + your (his/her) + school?
Trường của bạn (cậu ấy/cô ấy) ở đâu?
Ex: Where is your school?
Trường của bạn ở đâu?
“Where” (ở đâu), chủ ngữ trong câu là trường “của bạn/cậu ấy /cô ấy” (chủ ngữ ở dạng số ít) nên ta chia “to be” là “is”. Đáp:
It’s in + (tên đường) Street.
Nó nằm trên đường…
Ex: It’s in Quang Trung Street. Nó nằm trên đường Quang Trung.
“in” được dùng trước tên đường.
in + danh từ chỉ tên đựờng
Ex: in Nguyen Tri Phuong street trên đường Nguyễn Tri Phương
on được dùng dể chỉ vị trí trên bề mặt.
on + the + danh tử chỉ vị trí trên bề mặt
Ex: On the table. Trên bàn.
On the street. Trên đường.
* Chú ý: its (của nó) là tính từ sở hữu của đại từ “it” (nó).
2. Mẫu câu dùng để hỏi tên trường
Hỏi: What’s the name of your (his/her) school?
Tên trường của bạn ( cậu ấy/ cô ấy) là gì?
My (his/her) school is+ tên trường+ Primary school.
Trường của tối ( cậu ấy/ cô ấy) là trường tiểu học…

Ex: What is the name of your school?Tên trường của bạn là gì?

My school is Ngoe Hoi Primary School.

Trường tôi là Trường Tiểu học Ngọc Hồi.

- Quảng cáo -

3. Mẫu câu hỏi ai đó học lớp mấy

Hỏi: What class are you in?

Bạn học lớp nào?

I’m in class+ N. Tôi học lớp…

Ex: What class are you in? Bạn học lớp nào?

I’m in class 4E. Tôi học lớp 4E.