Trang Chủ Bài tập SGK lớp 4 Bài tập Tiếng Anh 4 - Thí điểm

Ngữ pháp Unit 6 Anh lớp 4 Mới tập 1: What class are you in?

CHIA SẺ
Unit 6: Where’s Your School? SGK Tiếng Anh lớp 4 mới. Thực hiện các yêu cầu phần Ngữ pháp Unit 6 SGK Tiếng Anh lớp 4 Mới tập 1. – Mẫu câu dùng để hỏi trường của ai đó – Mẫu câu dùng để hỏi tên trường – Mẫu câu hỏi ai đó học lớp mấy:

1. Mẫu câu dùng để hỏi trường của ai đó
Hỏi:
Where is + your (his/her) + school?
Trường của bạn (cậu ấy/cô ấy) ở đâu?
Ex: Where is your school?
Trường của bạn ở đâu?
“Where” (ở đâu), chủ ngữ trong câu là trường “của bạn/cậu ấy /cô ấy” (chủ ngữ ở dạng số ít) nên ta chia “to be” là “is”. Đáp:
It’s in + (tên đường) Street.
Nó nằm trên đường…
Ex: It’s in Quang Trung Street. Nó nằm trên đường Quang Trung.
“in” được dùng trước tên đường.
in + danh từ chỉ tên đựờng
Ex: in Nguyen Tri Phuong street trên đường Nguyễn Tri Phương
on được dùng dể chỉ vị trí trên bề mặt.
on + the + danh tử chỉ vị trí trên bề mặt
Ex: On the table. Trên bàn.
On the street. Trên đường.
* Chú ý: its (của nó) là tính từ sở hữu của đại từ “it” (nó).
2. Mẫu câu dùng để hỏi tên trường
Hỏi: What’s the name of your (his/her) school?
Tên trường của bạn ( cậu ấy/ cô ấy) là gì?
My (his/her) school is+ tên trường+ Primary school.
Trường của tối ( cậu ấy/ cô ấy) là trường tiểu học…

Ex: What is the name of your school?Tên trường của bạn là gì?

My school is Ngoe Hoi Primary School.

Trường tôi là Trường Tiểu học Ngọc Hồi.

3. Mẫu câu hỏi ai đó học lớp mấy

Hỏi: What class are you in?

Bạn học lớp nào?

I’m in class+ N. Tôi học lớp…

Ex: What class are you in? Bạn học lớp nào?

I’m in class 4E. Tôi học lớp 4E.