Trang Chủ Bài tập SGK lớp 4 Bài tập Tiếng Anh 4 - Thí điểm

Từ vựng Unit 4 – When’s Your Birthday? SGK Anh lớp 4 Mới tập 1

Unit 4: When’s Your Birthday? SGK Tiếng Anh lớp 4 mới. Thực hiện các yêu cầu phần Từ vựng Unit 4 SGK Tiếng Anh lớp 4 Mới tập 1. – Các tháng trong năm – Cách hỏi về ngày sinh nhật: February (n) tháng Hai [‘febrʊəri]; March (n) tháng Ba [ma:tj] …

January (n) tháng Một [‘dʒænjuəri]

Ex: Her birthday is in January.

Sinh nhật của cô ấy vào thảng Một

February (n) tháng Hai [‘febrʊəri]

Ex: I went to this town in February.

Tôi đã đến thị trấn này vào tháng Hai.

March (n) tháng Ba [ma:tj]

Ex: I was born on March 2nd 2000.

Tôi sinh ngày 2 thảng 3 năm 2000.

April (n) tháng Tư [ ‘eiprəl]

Ex: He lived in that house in April.

Anh ấy sống ở căn nhà đó hồi tháng Tư.

May (n) tháng Năm [mei]

Advertisements (Quảng cáo)

Ex: My mother’s birthday is in May.

Sinh nhật của mẹ tôi vào tháng Năm.

June (n) tháng Sáu [d3u:n]

Ex: Pupils do not go to school in June.

Học sinh không đi học vào tháng Sáu.

July (n) tháng Bấy [d3u:’lai]

Ex: My father work at the hopital in July.

Bố tôi làm việc ở bệnh viện hồi tháng Bảy.

Advertisements (Quảng cáo)

August (n) tháng Tám [ɔ:’gʌst]

Ex: She started to learn English in August.

Cô ấy bắt đầu học tiếng Anh vào tháng Tám.

September (n) tháng Chín [Sep’tembe(r)]

Ex: Children go to school in September.

Trẻ em đi học vào tháng Chín.

October (n) tháng Mười [ɒk’təʊbə(r)]

Ex: My brother drives the tractor in October.

Bố tôi lái xe tải vào thảng Mười.

November (n) tháng Mười một [nəʊ’vembə(r)]

Ex: I met her at the library in November.

Tôi gặp cô ấy ở thư viện hồi thảng Mười một.

December (n) tháng Mười hai [di’sembe(r)]

Ex: My birthday is in December.

Sinh nhật của tôi vào thảng Mười hai.

birthday (n) ngày sinh, lễ sinh nhật [‘bɜ:θdei ]

Ex: My birthday is on the twelfth of May.

Sinh nhật của tôi vào ngày 12 tháng Năm.

 friend (n) người bạn, bạn bè [frend]

Ex: This is my friend. Đấy là bạn tôi.

Advertisements (Quảng cáo)