Trang Chủ Lớp 4 Bài tập SGK lớp 4

Tiết 153 Toán 4 Ôn tập về số tự nhiên (tiếp theo)

Tiết 153 Hướng dẫn Ôn tập về số tự nhiên (tiếp theo): bài 1,2,3,4,5 trang 161 trên Dethikiemtra.com.

  • So sánh được các số có đến sáu chữ số
  • Biết sắp xếp bốn số tự nhiên theo thứ tự từ lớn đến bé và từ bé đến lớn.

Bài 1: Điền dấu < = > thích hợp vào chỗ trống

989 < 1321                                 34 579 < 34 601

27 105 > 7985                             150 482 > 150 459

8300 : 10 = 830                          72 600 = 726 x 100


Bài 2: Viết các số sau theo thứ tự từ bé đến lớn:

a) 7426; 999; 7642; 7624.

b) 3158; 3518; 1853; 3190.

Đáp án: a) 999; 7426; 7624; 7642

b) 1853; 3158; 3190; 3518.

Advertisements (Quảng cáo)


Bài 3 : Viết các số sau theo thứ tự từ lớn đến bé:

a) 1567; 1590; 897; 10261

b) 2476; 4270; 2490; 2518.

Đáp án: a) 10261; 1590; 1567; 897.

b) 4270; 2518; 2490; 2476.


Bài 4 a) Viết số bé nhất: có một chữ số; có hai chữ số; có ba chữ số.

Advertisements (Quảng cáo)

b)Viết số lớn nhất: có một chữ số; có hai chữ số; có ba chữ số.

c) Viết số lẻ bé nhất: có một chữ số; có hai chữ số; có ba chữ số.

d) Viết số chẵn lớn nhất: có một chữ số; có hai chữ số; có ba chữ số.

HD: a) 0; 10; 100

b) 9; 99; 999

c) 1; 11; 101

d) 8; 98; 998


Bài 5 : Tìm x, biết 57 < x < 62 và:

a) x là số chẵn

b) x là số lẻ.

c) x là số tròn chục.

GIải: a) Vậy các số chẵn lớn hơn 57 và bé hơn 62 là 58; 60.

Vậy x là: 58; 60

b) Vậy các số lẻ lớn hơn 57 và bé hơn 62 là 59; 61.

Vậy x là 59; 61.

c) Số tròn chục lớn hơn 57 và bé hơn 62 là 60. Vậy x là 60.

Advertisements (Quảng cáo)