Trang Chủ Lớp 4 Bài tập SGK lớp 4 Bài tập 1,2,3,4 trang 170 – Ôn tập về các phép tính...

Bài tập 1,2,3,4 trang 170 – Ôn tập về các phép tính với phân số tiếp theo

CHIA SẺ

Tiết 163. Đáp án tiết ôn tập về các phép tính với phân số – phần cuối. Bài 1,2,3,4 trang 170 Toán lớp 4.

Mục tiêu: Thực hiện được bốn phép tính với phân số. Vận dụng để tính giá trị của biểu thức và giải toán

1. Phân số thứ nhất là 4/5 , phân số thứ hai là 2/7. Hãy tính tổng, hiệu, thương của phân số thứ nhất và phân số thứ hai.

Đáp án:

Tính tổng: 38/35

Tính hiệu: 18/35

Tính tích: 8/35

Tính thương: 14/5.

Chi tiết:


2. Số ?

a)

Số bị trừ 4/5 7/9
Số trừ 1/3 1/4
Hiệu 1/2 1/5

b)

Thừa số 2/3 2/9
Thừa số 4/7 1/3
Tích 8/9 6/11

Đáp án:

a) Ô trống cột 1: 7/15; Ô trống cột 2: 3/4; Ô trống cột 3: 26/45

b) Ô trống cột 1: 8/21; Ô trống cột 2: 8/3; Ô trống cột 3: 27/11

Giải chi tiết bài 2

Bài 3.Tính:

a) 2/3 + 5/2 – 3/4;     2/5 x 1/2 : 1/3;  2/9 : 2/9 x 1/2

b) 4/5 – 1/2 + 1/3;  1/2 x 1/3 + 1/4;  2/7: 2/3 – 1/7

 Đáp án:

a) 29/12; 3/5; 1/2

b) 19/30; 5/12; 2/7

Giải chi tiết bài 3:


Bài 4 trang 169: Người ta cho một vòi nước chảy vào bể chưa có nước, giờ thứ nhất chảy được  2/5 bể, giờ thứ hai chảy được 2/5 bể.

a) Hỏi sau 2 giờ vòi nước đó chảy vào được mấy phần bể ?

b) Nếu đã dùng hết một lượng nước bằng  1/2 bể thì số nước còn lại là mấy phần bể ?

Giải: a) Sau hai giờ vòi nước chảy được là:

2/5 + 2/5 = 4/5 (bể)

b) Số phần nước còn lại sau khi dùng 1/2 bể là: 4/5 -1/2 = 3/10 (bể)
Đáp số: a)  4/5 bể         ; b) 3/10 bể.

CHIA SẺ