Trang Chủ Bài tập SGK lớp 2 Tiếng Anh 2 - KNTT

Lesson 3 Unit 7 In the kitchen – Tiếng Anh 2 Kết nối tri thức

Giải bài Lesson 3 Unit 7. In the kitchen – bài 6, 7, 8 trang 33 SGK Tiếng Anh lớp 2 Kết nối tri thức với cuộc sống

Bài 6. Listen and repeat.

(Nghe và nhắc lại.)

A: Pass me the jam, please.

(Làm ơn đưa cho mẹ lọ mứt.)

B: Here you are.

(Của mẹ đây ạ.)

Bài 7. Let’s talk.

(Cùng nói nào.)

a.

A: Pass me the juice, please.

(Làm ơn cho tôi nước trái cây.)

B: Here you are.

Advertisements (Quảng cáo)

(Của bạn đây.)

b.

A: Pass me the jam, please.

(Đưa cho tôi ít mứt, làm ơn.)

B: Here you are.

(Của bạn đây.)

c.

A: Pass me the jelly, please.

(Làm ơn đưa cho tôi lọ mứt.)

B: Here you are.

Advertisements (Quảng cáo)

(Của bạn đây.)

Bài 8. Let’s sing.

(Cùng hát nào.)

Jam, juice, jelly.

(Mứt, nước trái cây, thạch.)

Pass me the jam.

(Đưa cho tôi mứt.)

Pass me the juice.

(Cho tôi nước trái cây.)

Pass me the jelly.

(Đưa cho tôi thạch.)

Here you are.

(Của bạn đây.)

Here you are.

(Của bạn đây.)

Here you are.

(Của bạn đây.)

Từ vựng

1. jelly” thạch” /ˈdʒeli/”

2. juice” nước hoa quả” /dʒuːs/”

3. jam” mứt” /dʒæm/”

4. pass” đưa” /pɑːs/”

5. here” đây” /hɪə(r)/”

Advertisements (Quảng cáo)