Trang Chủ Bài tập SGK lớp 2 Tiếng Anh 2 - KNTT

Unit 8. In the village – Lesson 1 trang 34 SGK Tiếng Anh 2 Kết nối tri thức

Giải Lesson 1 Unit 8 In the village trang 34 SGK Tiếng Anh lớp 2 Kết nối tri thức với cuộc sống

Bài 1. Listen and repeat.

(Nghe và nhắc lại.)

– village: làng, ngôi làng

– van: xe thùng

Advertisements (Quảng cáo)

– volleyball: bóng chuyền

Bài 2. Point and say.

(Chỉ và nói.)

Advertisements (Quảng cáo)

– village: làng, ngôi làng

– van: xe thùng

– volleyball: bóng chuyền

Từ vựng

1. village” làng, ngôi làng” /ˈvɪlɪdʒ/”

2. van” xe thùng” /væn/”

3. volleyball” bóng chuyền” /ˈvɒlibɔːl/”

Advertisements (Quảng cáo)