Trang Chủ Bài tập SGK lớp 2 Tiếng Anh 2 - KNTT

Giải bài Lesson 2 – Unit 7 Tiếng Anh lớp 2 Kết nối tri thức với cuộc sống

Hướng dẫn giải Lesson 2 Unit 7. In the kitchen – bài 3, 4, 5 trang 32 SGK Tiếng Anh lớp 2 Kết nối tri thức với cuộc sống, Xem chi tiết dưới đây

Bài 3. Listen and chant.

(Nghe và nói.)

J, j, jam.

(J, j, mứt.)

I like jam.

(Tôi thích mứt.)

J, j, juice.

(J, j, nước trái cây.)

I like juice.

(Tôi thích nước trái cây.)

Advertisements (Quảng cáo)

J, j, jelly.

(J, j, thạch.)

I like jelly.

(Tôi thích thạch.)

Bài 4. Listen and tick.

(Nghe và đánh dấu.

 

Advertisements (Quảng cáo)

1. a: I like jelly.

(Tôi thích thạch.)

2. b: I like juice.

(Tôi thích nước trái cây.)

Bài 5. Look and write.

(Nhìn và viết.)

– Jelly, jelly

– Juice, juice

– Jam, jam

Từ vựng

1. jelly” thạch” /ˈdʒeli/”

2. juice” nước hoa quả” /dʒuːs/”

3. jam” mứt” /dʒæm/”

Advertisements (Quảng cáo)