Trang Chủ Bài tập SGK lớp 2 Tiếng Anh 2 - KNTT

Giải Tiếng Anh lớp 2: Lesson 3 Unit 6 On the farrm

Hướng dẫn giải bài Lesson 3 Unit 6 On the farrm – bài 6, 7, 8 trang 28 SGK Tiếng Anh lớp 2 Kết nối tri thức với cuộc sống

Bài 6. Listen and repeat.

(Nghe và nhắc lại.) 

 

1.

A: Is there a fox?

(Có một con cáo phải không?)

B: Yes, there is.

(Đúng vậy.)

2.

A: Is there a fox?

(Có một con cáo à?)

B: No, there isn’t.

(Không, không có.)

Bài 7. Let’s talk.

(Chúng ta cùng nói.)

Advertisements (Quảng cáo)

a.

A: Is there a box?

(Có một chiếc hộp à?)

B: Yes, there is.

(Có, có đấy.)

b.

A: Is there an ox?

Advertisements (Quảng cáo)

(Có con bò đực nào không?)

B: No, there isn’t. There is a fox.

(Không, không có. Có một con cáo thôi.)

c.

A: Is there an ox?

(Có con bò đực nào không?)

B: Yes, there is.

(Vâng, có một con.)

Bài 8. Let’s sing!

(Cùng hát nào!)


Is there a fox? Is there a fox?

(Có một con cáo ở đây không? Có một con cáo ở đây không?)

Yes, there is. Yes, there is.

(Có, có 1 con. Có, có 1 con.)

There’ s a fox in the box.

(Có một con cáo trong hộp.)

Is there an ox? Is there an ox?

(Có con bò nào không? Có con bò nào không?)

No, there isn’t. No, there isn’t.

(Không, không có. Không, không có.)

There isn’t an ox on the farm.

(Không có một con bò nào trong trang trại.)

Advertisements (Quảng cáo)