Trang Chủ Bài tập SGK lớp 2 Tiếng Anh 2 - KNTT

Giải Lesson 2 Unit 6 trang 27 Tiếng Anh 2 Kết nối tri thức

Lời giải bài Lesson 2 Unit 6 On the farrm – bài 3, 4, 5 trang 27 SGK Tiếng Anh lớp 2 Kết nối tri thức với cuộc sống

Bài 3. Listen and chant.

(Nghe và nói.)

 

X, x, a box.

(X, x, một cái hộp.)

I can see a box on the farm.

(Tôi có thể nhìn thấy một cái hộp trong trang trại.)

X, x, a fox.

(X, x, một con cáo.)

I can see a fox on the farm.

(Tôi có thể nhìn thấy một con cáo trong trang trại.)

Advertisements (Quảng cáo)

X, x, an ox.

(X, x, một con bò.)

I can see an ox on the farm.

(Tôi có thể thấy một con bò trong trang trại.)

Bài 4. Listen and circle.

(Nghe và khoanh tròn.) 

Advertisements (Quảng cáo)

 

1. b: I can see an ox.

(Tớ có thể nhìn thấy một con bò đực.)

2. a: I can see a fox.

(Tớ có thể nhìn thấy một con cáo.)

Bài 5. Look and write.

(Nhìn và viết.)

Từ vựng

1. box” hộp” /bɒks/”

2. fox” con cáo” /fɒks/”

3. ox” con bò đực” /ɒks/”

Advertisements (Quảng cáo)