Trang Chủ Bài tập SGK lớp 2 Tiếng Anh 2 - KNTT

Unit 6 On the farrm Lesson 1 trang 26 Tiếng Anh lớp 2

Giải bài Lesson 1 Unit 6 On the farrm trang 26 SGK Tiếng Anh lớp 2 Kết nối tri thức với cuộc sống

Bài 1. Listen and repeat.

(Nghe và nhắc lại.) 

 

– box: cái hộp

– fox: con cáo

– ox: con bò đực

Advertisements (Quảng cáo)

2. Point and say.

(Chỉ và nói.)

Advertisements (Quảng cáo)

– box: cái hộp

– fox: con cáo

– ox: con bò đực

Từ vựng

1. box” hộp” /bɒks/”

2. fox” con cáo” /fɒks/”

3. ox” con bò đực” /ɒks/”

4. farm” nông trại, trang trại” /fɑːm/”

Advertisements (Quảng cáo)