Trang Chủ Bài tập SGK lớp 2 Tiếng Anh 2 - Family and Friends 2

Lesson Two: Grammar and song – Unit 1 Tiếng Anh 2 Family and Friends

Giải bài Lesson Two: Grammar and song – Unit 1 Is this your mom? trang 11 SGK Tiếng Anh lớp 2 – Family and Friends (chân trời sáng tạo)

Bài 1. Listen and repeat.

(Nghe và nhắc lại.) 

1. A: Is this your mom?

(Đây là mẹ bạn phải không?)

   B: Yes, it is.

(Ừ, đúng rồi đó.)

2. A: Is this your dad?

(Đây là bố bạn phải không?)

   B: No, it isn’t. This is my brother.

(Không, không phải. Đây là anh trai tôi.)

Bài 2. Listen and sing (Nghe và hát) track 22

Advertisements (Quảng cáo)

(Chưa có lời giải)

Bài 3. Match the pictures to the words and say. (Nói tranh với từ phù hợp. Nói)

2. grandma

Advertisements (Quảng cáo)

Is this your grandma?

3. sister

Is this your sister?

4. dad

Is this your dad?

Tạm dịch:

2. bà

Đây có phải bà của bạn không?

3. chị/ em gái

Đây có phải chị/ em gái bạn không?

4. bố

Đây có phải bố của bạn không

Từ vựng

1. mom” má, mẹ” /mɒm/”

2. dad” bố, ba cha” /dæd/”

3. brother” anh trai, em trai” /ˈbrʌðə(r)/”

4. sister ” chị gái, em gái” /ˈsɪstə(r)/”

5. grandpa” ông” /ˈɡrænpɑː/”

6. grandma” bà” /ˈɡrænmɑː/”

Advertisements (Quảng cáo)