Trang Chủ Bài tập SGK lớp 2 Tiếng Anh 2 - Family and Friends 2

Giải Tiếng Anh lớp 2 Unit 1: Lesson Six: Story

Giải Lesson Six: Story – Unit 1: Is this your mom? trang 15 SGK Tiếng Anh lớp 2 Chân trời sáng tạo – Family and Friends 

Bài 1. Listen to the story.

(Nghe câu chuyện.) 

1. This is my grandpa.

(Đây là ông của tôi.)

2. This is my mom.

(Đây là mẹ của tôi.)

3. Is it your grandma? No, it isn’t.

(Đây có phải bà của bạn không – Không, không phải.)

4. This is my brother.

(Đây là em trai của tôi.)

Bài 2. Read and say.

Advertisements (Quảng cáo)

(Đọc và nói.)

1. This is my grandpa.

(Đây là ông của tôi.)

2. This is my mom.

(Đây là mẹ của tôi.)

3. Is it your grandma? No, it isn’t.

(Đây có phải bà của bạn không – Không, không phải.)

Advertisements (Quảng cáo)

4. This is my brother.

(Đây là em trai của tôi.)

Bài 3. Listen again and repeat. Act.

(Nghe  lại và nhắc lại. Đóng vai.)

1. This is my grandpa.

(Đây là ông của tôi.)

2. This is my mom.

(Đây là mẹ của tôi.)

3. Is it your grandma? No, it isn’t.

(Đây có phải bà của bạn không – Không, không phải.)

4. This is my brother.

(Đây là em trai của tôi.)

Từ vựng

1. mom” má, mẹ” /mɒm/”

2. brother” anh trai, em trai” /ˈbrʌðə(r)/”

3. grandpa” ông” /ˈɡrænpɑː/”

4. grandma” bà” /ˈɡrænmɑː/”

Advertisements (Quảng cáo)