Trang Chủ Bài tập SGK lớp 2 Tiếng Anh 2 - Family and Friends 2

Lesson Four: Numbers – Unit 1 Is this your mom? Tiếng Anh 2 Chân trời sáng tạo

Hướng dẫn giải bài Lesson Four: Numbers Unit 1: Is this your mom? trang 13 SGK Tiếng Anh lớp 2 Family and Friends

Bài 1. Listen, point, and repeat. Write.

(Nghe, chỉ và nhắc lại.)

Đang cập nhật!

Bài 2. Point and sing.

(Chỉ và hát.) 

Advertisements (Quảng cáo)

– eleven: số 11

– twelve: số 12

Bài 3. Count and say.

(Đếm và nói.)

Advertisements (Quảng cáo)

– eleven dads (11 người bố)

– twelve moms (12 người mẹ)

– six brothers (6 anh em trai)

– seven sisters (7 người chị em gái)

Từ vựng

1. mom” má, mẹ” /mɒm/”

2. dad” bố, ba cha” /dæd/”

3. brother” anh trai, em trai” /ˈbrʌðə(r)/”

4. sister ” chị gái, em gái” /ˈsɪstə(r)/”

Advertisements (Quảng cáo)