Trang Chủ Bài tập SGK lớp 2 Tiếng Anh 2 - Explore Our World

Bài 1, 2 – Unit 1: Stories trang 11 Tiếng Anh 2 Explore Our World

Giải bài 1, 2 trang 11 SGK Tiếng Anh 2 Cánh diều – Unit 1: Stories – Tiếng Anh lớp 2 Explore Our World

1. Listen and point.

(Nghe và chỉ.) 

– a crown: vương miện

– a king: vua, đức vua

– a queen: nữ hoàng, hoàng hậu

– a princess: công chúa

– a prince: hoàng tử

– a friend: người bạn, bạn

– a frog: con ếch

– sad: buồn

Advertisements (Quảng cáo)

– happy: vui, hạnh phúc

2. Point and say.

(Chỉ và nói.) 

– a crown: vương miện

– a king: vua, đức vua

Advertisements (Quảng cáo)

– a queen: nữ hoàng, hoàng hậu

– a princess: công chúa

– a prince: hoàng tử

– a friend: người bạn, bạn

– a frog: con ếch

– sad: buồn

– happy: vui, hạnh phúc

Từ vựng

1. crown” vương miện” /kraʊn/”

2. king” vua, đức vua” /kɪŋ/”

3. queen” nữ hoàng, hoàng hậu” /kwiːn/”

4. princess” công chúa” /ˌprɪnˈses/”

5. prince” hoàng tử” /prɪns/”

6. friend” người bạn, bạn” /frend/”

7. frog” con ếch” /frɒɡ/”

8. sad” buồn” /sæd/”

9. happy” vui, hạnh phúc” /ˈhæpi/”

Advertisements (Quảng cáo)