Trang Chủ Bài tập SGK lớp 2 SGK Toán lớp 2 - Chân trời sáng tạo

Em làm được những gì trang 89, 90 SGK Toán 2 chân trời sáng tạo

Giải Em làm được những gì trang 89, 90 Toán lớp 2 tập 1 SGK Chân trời sáng tạo. Chương 3: Phép cộng, phép trừ có nhớ trong phạm vi 100

Bài 1 trang 89 SGK Toán 2 tập 1

Đặt tính rồi tính.

36 + 27               18 + 52                 83 + 9

74 + 19                55 + 25                9 + 61

– Đặt tính : Viết các chữ số cùng hàng thẳng cột với nhau.

– Tính : Cộng các chữ số lần lượt từ phải sang trái.

\(\begin{array}{*{20}{c}}{ + \begin{array}{*{20}{c}}{36}\\{27}\end{array}}\\\hline{\,\,\,\,63}\end{array}\)                                      \(\begin{array}{*{20}{c}}{ + \begin{array}{*{20}{c}}{18}\\{52}\end{array}}\\\hline{\,\,\,70}\end{array}\)                               \(\begin{array}{*{20}{c}}{ + \begin{array}{*{20}{c}}{83}\\{\,\,9}\end{array}}\\\hline{\,\,\,\,92}\end{array}\)

\(\begin{array}{*{20}{c}}{ + \begin{array}{*{20}{c}}{74}\\{19}\end{array}}\\\hline{\,\,\,\,93}\end{array}\)                                      \(\begin{array}{*{20}{c}}{ + \begin{array}{*{20}{c}}{55}\\{25}\end{array}}\\\hline{\,\,\,80}\end{array}\)                               \(\begin{array}{*{20}{c}}{ + \begin{array}{*{20}{c}}{\,\,\,9}\\{61}\end{array}}\\\hline{\,\,\,\,70}\end{array}\)

Bài 2 trang 89 Toán 2 tập 1 chân trời sáng tạo

Số?

a) Có 30 quả táo xanh.

   Có 40 quả táo đó.

b) Tổng số quả táo đỏ và xanh là:

Advertisements (Quảng cáo)

                40 + 30 = 70 (quả)

Vậy: Tổng số quả táo đỏ và xanh là 70 quả.

Giải Bài 3 trang 89 SGK Toán 2 tập 1

Số?

Cây bút chì màu xanh dài .?. cm.

– Quan sát tranh vẽ để xác định chiều dài của cây bút chì màu đỏ và số xăng-ti-mét cây bút chì màu xanh dài hơn cây bút chì màu đỏ.

– Để tìm chiều dài của cây bút chì màu xanh ta lấy chiều dài của cây bút chì màu đỏ cộng với số xăng-ti-mét cây bút chì màu xanh dài hơn cây bút chì màu đỏ.

Cây bút chì màu xanh dài số xăng-ti-mét là:

Advertisements (Quảng cáo)

                9 + 5 = 14 (cm)

                             Đáp số: 14 cm.

Vậy: cây bút chì màu xanh dài 14 cm.

Vui học (trang 90 SGK Toán 2 tập 1)

Lấy các hũ mật ong nào để được 35 \(l\)  mật ong?

Quan sát kĩ hình vẽ, tính nhẩm ra nháp tổng của 2 số hay 3 số nào bằng 35 thì ta lấy những hũ mật ong đó.

Ta có:

        17 \(l\) + 18 \(l\) = 35 \(l\);

        8 \(l\) + 12 \(l\) + 15 \(l\) = 20 \(l\) + 15 \(l\) = 35 \(l\);

        15 \(l\) + 12 \(l\) + 8 \(l\) = 27 \(l\) + 8 \(l\) = 35 \(l\).

Vậy để được 35 \(l\)mật ong ta sẽ lấy 2 hũ: 17 \(l\) và 18 \(l\) hoặc lấy 3 hũ: 8 \(l\), 12 \(l\) và 15 \(l.\) hoặc lấy 3 hũ 15 \(l.\) , 12 \(l\) và 8 \(l\)

Khám phá trang 90 SGK Toán 2 tập 1 Chân trời sáng tạo

Quan sát các mô hình và cho biết:

Mô hình chợ cao hơn mô hình nhà hát bao nhiêu đề-xi-mét?

– Quan sát mô hình để xác định số đề-xi-mét mô hình bưu điện cao hơn mô hình nhà hát và số đề-xi-mét mô hình chợ cao hơn mô hình bưu điện.

– Để tìm số đề-xi-mét mô hình chợ cao hơn mô hình nhà hát ta lấy số đề-xi-mét mô hình bưu điện cao hơn mô hình nhà hát cộng với số đề-xi-mét mô hình chợ cao hơn mô hình bưu điện.

Quan sát mô hình ta thấy mô hình bưu điện cao hơn mô hình nhà hát 16 dm và mô hình chợ cao hơn mô hình bưu điện 28 dm.

Mô hình chợ cao hơn mô hình nhà hát số đề-xi-mét là:

                  16 + 28 = 44 (dm)

                                    Đáp số: 44 dm.

Advertisements (Quảng cáo)