Trang Chủ Bài tập SGK lớp 2 SGK Toán lớp 2 - Chân trời sáng tạo

Phép cộng có nhớ trong phạm vi 100 trang 86, 87, 88 SGK Toán lớp 2

Giải bài Phép cộng có nhớ trong phạm vi 100 trang 86, 87, 88 Toán 2 tập 1 sách Chân trời sáng tạo. Chương 3: Phép cộng, phép trừ có nhớ trong phạm vi 100

THỰC HÀNH

Bài 1 trang 86 SGK Toán 2

Đặt tính rồi tính.

49 + 34                58 + 23              37 + 46

68 + 7                  79 + 6                7 + 84

\(\begin{array}{*{20}{c}}{ + \begin{array}{*{20}{c}}{49}\\{34}\end{array}}\\\hline{\,\,\,\,83}\end{array}\)                 \(\begin{array}{*{20}{c}}{ + \begin{array}{*{20}{c}}{58}\\{23}\end{array}}\\\hline{\,\,\,81}\end{array}\)               \(\begin{array}{*{20}{c}}{ + \begin{array}{*{20}{c}}{37}\\{46}\end{array}}\\\hline{\,\,\,\,83}\end{array}\)

\(\begin{array}{*{20}{c}}{ + \begin{array}{*{20}{c}}{68}\\{\,\,\,7}\end{array}}\\\hline{\,\,\,\,75}\end{array}\)                  \(\begin{array}{*{20}{c}}{ + \begin{array}{*{20}{c}}{79}\\{\,\,6}\end{array}}\\\hline{\,\,\,85}\end{array}\)                  \(\begin{array}{*{20}{c}}{ + \begin{array}{*{20}{c}}{\,\,\,7}\\{84}\end{array}}\\\hline{\,\,\,\,91}\end{array}\)

LUYỆN TẬP 

Bài 1 trang 87 SGK Toán 2 tập 1

Tính nhẩm.

9 + 3                8 + 6                   6 + 5                  7 + 4

5 + 9                4 + 8                   5 + 6                  6 + 7

9 + 3 = 12                 8 + 6 = 14                  6 + 5 = 11                 7 + 4 = 11

5 + 9 = 14                 4 + 8 = 12                  5 + 6 = 11                 6 + 7 = 13

Bài 2 trang 87 Toán 2 Chân trời sáng tạo

Tính:

a) 26 + 4 + 2

    26 + 6

b) 45 + 5 + 3

    45 + 8

c) 58 + 2 + 32

    58 + 3

a) 26 + 4 + 2 = 30 + 2 = 32

    26 + 6 = 32

b) 45 + 5 + 3 = 50 + 3 = 53

    45 + 8 = 53

Advertisements (Quảng cáo)

c) 58 + 2 + 32 = 60 + 32 = 92

    58 + 34 = 92

Bài 3 trang 87 Toán lớp 2 SGK chân trời sáng tạo

Điền dầu thích hợp (>, <, =) vào chỗ chấm

      10 + 5  .?.  12 + 3

      80 + 4  .?.  82 + 3

      7 + 3+ 5  .?.  7 + 5 + 3

      19 + 1 + 6  .?.  19 + 5 + 1

\(\begin{array}{l}\begin{array}{*{20}{l}}{\underbrace {10 + 5}_{15}\,\,\, = \,\,\,\;\underbrace {12 + 3}_{15}}\\{\underbrace {80 + 4}_{84}\;\,\,\, < \,\,\,\;\underbrace {82 + 3}_{85}}\\{\underbrace {7 + 3 + 5}_{15}\,\,\, = \,\,\,\;\;\underbrace {7 + 5 + 3}_{15}}\end{array}\\\underbrace {19 + 1 + 6}_{26}\,\,\, > \,\,\,\;\underbrace {19 + 5 + 1}_{25}\end{array}\)

Bài 4 trang 87 Toán 2 tập 1

Tính tổng để cất sách vào ba lô thích hợp.

Thực hiện các phép tính lần lượt theo thứ tự từ trái sang phải.

Ta có:

         61 + 9 + 7 = 70 + 7 = 77 ;

Advertisements (Quảng cáo)

         3 + 9 + 67  = 12 + 67 = 79 ;

         63 + 5 + 7 = 68 + 7 = 75.

Vậy ta cất sách vào ba lô như sau:

Bài 5 trang 87 SGK Toán lớp 2 tập 1

Tính:

– Quan sát ví dụ mẫu rồi viết phép tính thích hợp.

– Thực hiện các phép tính lần lượt từ trái sang phải rồi ghi kết quả.

Giải Bài 6 trang 88 Toán lớp 2 tập 1

Có 47 con thỏ xám. Số thỏ trắng nhiều hơn số thỏ xám là 18 con. Hỏi có bao nhiêu con thỏ trắng?

– Đọc kĩ đề bài để tìm số con thỏ xám và số thỏ trắng nhiều hơn số thỏ xám, từ đó hoàn thành tóm tắt.

– Để tìm số con thỏ trắng ta lấy số con thỏ xám cộng với 18 con.

Tóm tắt

Thỏ xám:           47 con

Thỏ trắng nhiều hơn thỏ xám: 18 con

Thỏ trắng:            … con ?

Có số con thỏ trắng là:

47 + 18 = 65 (con)

Đáp số: 65 con.

Thử thách (trang 88 SGK Toán 2 tập 1)

Giúp bạn Sóc đi đúng đường để tìm được hạt dẻ.

Tính tổng 24 + 9 = 33.

Tìm phép tính cộng có số hạng là 33 rồi tính tổng, …

Tiếp tục như vậy sẽ tìm được hạt dẻ.

Ta có:

• 24 + 9 = 33 ; phép cộng có số hạng là 33 là 33 + 9 .

• 33 + 9 = 42 ; phép cộng có số hạng là 42 là 42 + 8.

• 42 + 8 = 50 ; phép cộng có số hạng là 50 là 50 + 9.

•  50 + 9 = 59 ; phép cộng có số hạng 59 là 59 + 8.

•  59 + 8 = 67 ; phép cộng có số hạng là 67 là 67 + 9.

•  67 + 9 = 76 ; phép cộng có số hạng là 76 là 76 + 6.

•  76 + 6 = 82 ; phép cộng có số hạng là 82 là 82 + 9.

•  82 + 9 = 91 ; phép cộng có số hạng là 91 là 91 + 5.

Vậy đường đi đúng để Sóc tìm được hạt dẻ là:

Advertisements (Quảng cáo)