Trang Chủ Bài tập SGK lớp 2 SGK Toán lớp 2 - Chân trời sáng tạo

8 cộng với một số trang 41, 42 Toán 2 Chân trời sáng tạo

Giải bài 8 cộng với một số trang 41, 42 SGK Toán 2 tập 1 sách Chân trời sáng tạo. Chương 2: Phép cộng, phép trừ qua 10 trong phạm vi 20

Bài 1 trang 42 Toán 2

Tính:

a) 8 + 2 + 3              b) 8 + 2 + 6                  c) 8 + 2 + 4

Tính lần lượt các phép tính theo thứ tự từ trái sang phải.

a) 8 + 2 + 3 = 10 + 3 = 13.

b) 8 + 2 + 6 = 10 + 6 = 16.

c) 8 + 2 + 4 = 10 + 4 = 14.

Bài 2 trang 42 SGK Toán lớp 2 

Advertisements (Quảng cáo)

Tính nhẩm.

8 + 3                   8 + 4                    8 + 5

8 + 7                   8 + 8                    8 + 6

Tách số hạng thứ hai (3; 4; 5; … ) thành tổng của 2 và 1 số.

Ta gộp cho đủ chục (lấy 8 cộng với 2 bằng 10) rồi cộng với số còn lại.

Advertisements (Quảng cáo)

• 8 + 3

3 = 2 + 1

8 + 2 = 10

10 + 1 = 11

Vậy: 8 + 3 = 11.

• 8 + 4

4 = 2 + 2

8 + 2 = 10

10 + 2 = 12

Vậy: 8 + 4 = 12.

• 8 + 5

5 = 2 + 3

8 + 2 = 10

10 + 3 = 13

Vậy: 8 + 5 = 13.

• 8 + 7

7 = 2 + 5

8 + 2 = 10

10 + 5 = 15

Vậy: 8 + 7 = 15.

• 8 + 8

8 = 2 + 6

8 + 2 = 10

10 + 6 = 16

Vậy: 8 + 8 = 16.

• 8 + 6

6 = 2 + 4

8 + 2 = 10

10 + 4 = 14

Vậy: 8 + 6 = 14.

Vậy ta có kết quả như sau:

8 + 3 = 11 8 + 4 = 12  8 + 5 = 13

8 + 7 =  15 8 + 8 = 16  8 + 6 = 14

Giải Bài 3 trang 42 Toán 2 Chân trời sáng tạo

Tính để tìm trứng cho gà

Tính nhẩm các phép tính rồi nối trứng với từng con gà.

Ta có:

9 + 8 = 17        8 + 4 = 12          8 + 8 = 16

9 + 6 = 15       9 + 4 = 13          8 + 6 = 14

Vậy ta có kết quả như sau:

Advertisements (Quảng cáo)