Trang Chủ Lớp 12 Đề kiểm tra 15 phút lớp 12

Kiểm tra môn Sinh lớp 12 15 phút Chương V: Tính xác suất sinh được người con đầu lòng có cùng nhóm máu A?

CHIA SẺ
Ở ոgười, gen lặn gây bệnh bạch tạng nằm trên nhiễm sắc thể thường, alen trội tương ứng quy định da bình thường. Giả sử trong quần thể người, cứ trong 100 người da bình thường thì có một người mang gen bạch tạng … trong Kiểm tra môn Sinh lớp 12 15 phút Chương V. Tham khảo chi tiết đề và đáp án dưới đây

1. Ở người, bệnh bạch tạng do gen trên nhiễm sắc thể thường qui định, gen A: bình thường, gen a: bạch tạng. Bệnh mù màu do gen lặn b nằm trên nhiễm sắc thể giới tính X qui định, gen B qui định nhìn màu bình thường. Phép lai nào sau đây cho tất cả con trai và con gái đều bình thường?

A. Aa XBXb (bình thường) x Aa XBY (bình thường).

B. AA XbXb (chỉ mù màu) x aa XbY (bị 2 bệnh).

C. aa XBXB (chỉ bạch tạng) x AA XbY (chỉ mù màu).

D. aa XbXb (bị 2 bệnh) x AA XbY (chỉ mù màu).

2. Ở ոgười, gen lặn gây bệnh bạch tạng nằm trên nhiễm sắc thể thường, alen trội tương ứng quy định da bình thường. Giả sử trong quần thể người, cứ trong 100 người da bình thường thì có một người mang gen bạch tạng. Một cặp vợ chồng có da bình thường, xác suất sinh con bị bạch tạng của họ là:

A. 0,25%                     B. 0,025%

C. 0,0125%                 D. 0,0025%

3. Tính trạng nhóm máu của người do 3 alen qui định. Ở 1 quần thể đang cân bằng về mặt di truyền, trong đó có tần số các alen là: IA = 0, 5; IB = 0, 2; IO = 0, 3. Có bao nhiêu kết luận chính xác?

     (1) Người có nhóm AB chiếm tỉ lệ 10%

     (2) Người có nhóm máu O chiếm tỉ lệ 9%

     (3) Có 3 kiểu gen đồng hợp về tính trạng nhóm máu.

     (4)  Người nhóm máu A chiếm tỉ lệ 35%

     (5) Trong số những người có nhóm máu A, người đồng hợp chiếm tỉ lệ 5/11

A. 2                             B. 3

C. 5                             D. 4

4. Phả hệ sau đây mô tả sự di truyền của một bệnh ở người do 1 trong 2 alen của 1 gen quy định:

 

Cho biết không phát sinh đột biến. Theo lí thuyết, có bao nhiêu phát biểu sau đây sai?

I. Bệnh do alen lặn nằm trên nhiễm sắc thể thường quy định.

II. Có nhiều nhất 7 người trong phả hệ này có kiểu gen đồng hợp tử.

III. Những người không bị bệnh ở thế hệ I và III đều có kiểu gen giống nhau.

IV. Có thể xác định được chính xác tối đa kiểu gen của 11 người trong phả hệ.

V. Xác suất sinh con thứ hai không bị bệnh này của cặp vợ chồng ở thế hệ III là  1/2

A. 1                             B. 2

C. 3                             D. 4

5.: Một người đàn ông có nhóm máu A, Kết hôn với người phụ nữ cũng có nhóm máu A, họ đều đến từ một quần đạt trạng thái cân bằng di truyền, có tỉ lệ người có nhóm máu O là 9% và nhóm máu A là 27%. Tính xác suất họ sinh được  người con đầu lòng có cùng nhóm máu A

A. 8/9                          B. 1/9

C. 64/81                      D. 29/36


1

2

3

4

5

C

D

B

A

A