Trang Chủ Lớp 12 Đề kiểm tra 15 phút lớp 12

Đề kiểm tra môn Sinh học 15 phút lớp 12 Chương II: Cặp phép lai nào sau đây là phép lai thuận nghịch?

Cặp phép lai nào sau đây là phép lai thuận nghịch?; Một tế bào sinh dục của ruồi giấm cái có kiểu gen \(\dfrac{{Ab}}{{aB}}Dd\) khi giảm phân xảy ra hoán vị gen thì tạo tối đa mấy loại giao tử? … trong Đề kiểm tra môn Sinh học 15 phút lớp 12 Chương II. Tham khảo chi tiết đề và đáp án dưới đây

ĐỀ KIỂM TRA 15 PHÚT – ĐỀ SỐ 7

CHƯƠNG II: TÍNH QUY LUẬT CỦA HIỆN TƯỢNG DI TRUYỀN

1. Cho P có kiểu gen AB/ab tự thụ phấn thu được F1. Cho biết trong quá trình hình thành giao tử đực và cái đều không xảy ra đột biến nhưng xảy ra hoán vị gen với tần số 20%. Theo lý thuyết, trong tổng số cây thu được ở F1, số cây có kiểu gen AB/aB chiếm tỉ lệ bằng bao nhiêu?

A. 8%                          B. 16%                                    C. 20%                                    D. 4%

2. Ở ngô có ba gen, mỗi gen có 2 alen (A và a, B và b, D và d). Ba cặp gen này phân li độc lập, tác động cộng gộp cùng quy định chiều cao thân. Cứ mỗi gen trội làm cho cây thấp đi 20 cm. Người ta giao phấn cây thấp nhất với cây cao nhất (210 cm). Kiểu gen của cây F1 là:

A. AaBbdd                B. AABbDd                           C. AABBDd                           D. AaBbDd

3. Cặp phép lai nào sau đây là phép lai thuận nghịch?

A. ♀AA x ♂aa và ♀Aa x ♂aa

B. ♀AABb x ♂aabb và ♀AABb x ♂aaBb

C. ♀AABB x ♂aabb và ♀aabb x ♂AABB

D. ♀Aa x ♂aa và ♀aa x ♂AA

4. Biết các gen liên kết hoàn toàn trong quá trình giảm phân, kiểu gen của một cá thể là \(\dfrac{{Ab}}{{ab}}\dfrac{{De}}{{dE}}\) . Có thể tạo ra bao nhiêu kiểu giao tử khác nhau?

Advertisements (Quảng cáo)

A. 2                                         B. 4                                         C. 8                             D. 16

5. Trong quá trình giảm phân, các NST không xảy ra trao đổi chéo. Một cá thể có kiểu gen  \(\dfrac{{AB}}{{ab}}\dfrac{{Cc}}{{Cc}}\dfrac{{DE}}{{de}}\) . Giao tử ABCCdE xuất hiện với tỉ lệ bằng?

A. 0                                         B. 0,5

C. 0,25                                    D. 0,125

6. Một cặp bố mẹ có kiểu gen :   \(\dfrac{{AB}}{{ab}}Dd \times \dfrac{{AB}}{{ab}}dd\)

Theo lí thuyết, có bao nhiêu nhận định đúng?

(1) Số kiểu gen có thể có ở F1 là 6 loại kiểu gen

(2) KG đồng hợp trội về tất cả các cặp gen chiếm tỉ lệ 0,25%

Advertisements (Quảng cáo)

(3) Cơ thể đực và cái giảm phân đều cho tối đa 4 loại giao tử

(4) Tỉ lệ KH trội về tất cả các cặp gen bằng 0,5%

(5) Giao tử ABD  xuất hiện với tỉ lệ bằng 25%

A. 1                                         B. 3                                         C. 5                             D. 0

7. Đem lai hai cá thể thuần chủng khác nhau về hai cặp tính trạng tương phản được thế hệ F1 . Cho F1 lai phân tích, kết quả nào sau đây phù hợp với hiện tượng di truyền liên kết gen?

A. 9:6:1                                   B. 13:3                                                C. 1:1                          D. 3:1

8. Trong trường hợp mỗi gen quy định một tính trạng. Tính trạng trội là trội hoàn toàn.Biết rằng trong quá trình giảm phân không xảy ra trao đổi chéo. Phép lai nào sau  đây cho tỉ lệ KH ở đời con là 3:1?

A. AaBb  x  AaBb

B. Ab/Ab x Ab/Ab, các gen liên kết hoàn toàn

C. AB/ab x AB/ab, các gen liên kết hoàn toàn

D. Ab/ab x AB/AB, các gen liên kết hoàn toàn

9. Một tế bào sinh dục của ruồi giấm cái có kiểu gen \(\dfrac{{Ab}}{{aB}}Dd\) khi giảm phân xảy ra hoán vị gen thì tạo tối đa mấy loại giao tử?

A. 4                             B. 1                             C. 2                             D. 8

1.0: Trong quá trình giảm phân của một cơ thể đã xảy ra hoán vị gen giữa các gen D và d với tần số 20%. Tính theo lí thuyết, cứ 1000 tế bào sinh tinh của cơ thể này giảm phân thì số tế bào không xảy ra hoán vị giữa các gen D và d là?

A. 300                         B. 600                         C. 150                         D. 650


1

2

3

                 4

5

B

D

C

B

A

6

7

8

9

10

A

C

C

D

B

Advertisements (Quảng cáo)