Trang Chủ Chủ đề Đề kiểm tra 15 phút môn Sinh 12

Đề kiểm tra 15 phút môn Sinh 12

Kiểm tra 15 phút môn Sinh lớp 12 Chương II: Số loại kiểu gen có thể có của cây cao 130 cm là bao nhiêu?
Kiểm tra 15 phút môn Sinh lớp 12 Chương II: Số loại kiểu gen có thể có của cây cao 130 cm là bao nhiêu?
Ở lúa, alen A quy định thân cao trội hoàn toàn so với alen a quy định thân thấp, alen B quy định hạt tròn trội hoàn toàn so với b quy định hạt dài ... trong Kiểm tra 15...
Đề kiểm tra 15 phút môn Sinh học lớp 12 Chương II: Theo Menđen, bản chất của quy luật phân li độc lập là gì?
Đề kiểm tra 15 phút môn Sinh học lớp 12 Chương II: Theo Menđen, bản chất của quy luật phân li độc lập là gì?
Theo Menđen, bản chất của quy luật phân li độc lập là gì?; Trường hợp hai cặp gen nằm trên 2 cặp NST tương đồng khác nhau cùng tác động đến sự hình thành của một tính trạng được gọi...
Đề kiểm tra môn Sinh học 15 phút lớp 12 Chương II: Cặp phép lai nào sau đây là phép lai thuận nghịch?
Đề kiểm tra môn Sinh học 15 phút lớp 12 Chương II: Cặp phép lai nào sau đây là phép lai thuận nghịch?
Cặp phép lai nào sau đây là phép lai thuận nghịch?; Một tế bào sinh dục của ruồi giấm cái có kiểu gen (dfrac{{Ab}}{{aB}}Dd) khi giảm phân xảy ra hoán vị gen thì tạo tối đa mấy loại giao tử? ......
Chia sẻ đề kiểm tra Sinh học lớp 12 15 phút Chương II: Các gen di truyền theo quy luật nào?
Chia sẻ đề kiểm tra Sinh học lớp 12 15 phút Chương II: Các gen di truyền theo quy luật nào?
Trên một NST xét 4 gen A, B, C, D. Khoảng cách giữa các gen lần lượt là: AB = 0,75cM; BC = 8,25cM; BD = 1,75cM; CD = 10cM; AC = 9cM. Trật tự đúng của các gen...
Đề kiểm tra 15 phút môn Sinh lớp 12 Chương II: Ở ruồi giấm, giới cái chỉ sinh ra 1 loại giao tử chứa NST X nên còn được gọi là gì?
Đề kiểm tra 15 phút môn Sinh lớp 12 Chương II: Ở ruồi giấm, giới cái chỉ sinh ra 1 loại giao tử chứa NST X nên còn được...
Ở ruồi giấm, giới cái chỉ sinh ra 1 loại giao tử chứa NST X nên còn được gọi là gì?; Một số bệnh, tật và hội chứng di truyền chỉ gặp ở nữ mà không gặp ở nam là...
Đề kiểm tra 15 phút lớp 12 môn Sinh học Chương II: Đặc điểm có ở thường biến nhưng không có ở đột biến là gì?
Đề kiểm tra 15 phút lớp 12 môn Sinh học Chương II: Đặc điểm có ở thường biến nhưng không có ở đột biến là gì?
Đặc điểm có ở thường biến nhưng không có ở đột biến là gì?; Yếu tố "giống" trong sản xuất nông nghiệp tương đương với yếu tố nào sau đây? ... trong Đề kiểm tra 15 phút lớp 12 môn Sinh...
Kiểm tra môn Sinh lớp 12 15 phút Chương II: Cách tốt nhất để phát hiện các gen nào đó phân li độc lập hay liên kết với nhau là gì?
Kiểm tra môn Sinh lớp 12 15 phút Chương II: Cách tốt nhất để phát hiện các gen nào đó phân li độc lập hay liên kết với nhau...
Cách tốt nhất để phát hiện các gen nào đó phân li độc lập hay liên kết với nhau là gì?; Ở ruồi giấm, hoán vị gen xảy ra có liên quan gì đến giới tính? ... trong Kiểm tra môn...
Kiểm tra 15 phút môn Sinh học lớp 12 Chương II: Gen đa hiệu là gì?
Kiểm tra 15 phút môn Sinh học lớp 12 Chương II: Gen đa hiệu là gì?
Gen đa hiệu là gì?; Loại tương tác thường chú trọng trong sản xuất nông nghiệp là? ... trong Kiểm tra 15 phút môn Sinh học lớp 12 Chương II. Tham khảo chi tiết đề và đáp án dưới đây ĐỀ KIỂM TRA...
Đề kiểm tra 15 phút lớp 12 môn Sinh học Chương II: KG nào sau đây tạo ra 4 loại giao tử?
Đề kiểm tra 15 phút lớp 12 môn Sinh học Chương II: KG nào sau đây tạo ra 4 loại giao tử?
KG nào sau đây tạo ra 4 loại giao tử?; Kết luận nào sau đây đúng khi nói về kết quả của phép lai AaBb x Aabb? ... trong Đề kiểm tra 15 phút lớp 12 môn Sinh học Chương II. Tham...
Đề kiểm tra 15 phút môn Sinh học lớp 12 Chương II có đáp án: Kiểu gene nào sau đây được xem là thể đồng hợp?     
Đề kiểm tra 15 phút môn Sinh học lớp 12 Chương II có đáp án: Kiểu gene nào sau đây được xem là thể đồng hợp?     
Kiểu gene nào sau đây được xem là thể đồng hợp?; Phương pháp lai giống rồi tiến hành theo dõi sự di truyền các đặc điểm của bố mẹ cho con lai, được gọi là gì? ... trong Đề kiểm tra...