Trang Chủ Lớp 12 Đề kiểm tra 15 phút lớp 12

Đề kiểm tra 15 phút lớp 12 môn sinh học Chương V: Kiểu gen nào sau đây biểu hiện kiểu hình ở người nữ chỉ bị mù màu?

CHIA SẺ
Ở người, bệnh bạch tạng do gen trên nhiễm sắc thể thường qui định, gen A: bình thường, gen a: bạch tạng. Bệnh mù màu do gen lặn b nằm trên nhiễm sắc thể giới tính X qui định, gen B qui định nhìn màu bình thường … trong Đề kiểm tra 15 phút lớp 12 môn sinh học Chương V. Tham khảo chi tiết đề và đáp án dưới đây

1. Cho sơ đồ phả hệ sau:

 

Sơ đồ phả hệ trên mô tả sự di truyền của một bệnh ở người do một trong hai alen của một gen quy định. Biết rằng không xảy ra đột biến ở tất cả các cá thể trong phả hệ. Xác suất để cặp vợ chồng ở thế hệ III trong phả hệ này sinh ra đứa con gái bị mắc bệnh và con trai bình thường là

A. 1/8; 1/4                   B. 1/3; 1/6

C. 1/4, 2/3                   D. 1/6; 1/3

2. Ở người, bệnh bạch tạng do gen trên nhiễm sắc thể thường qui định, gen A: bình thường, gen a: bạch tạng. Bệnh mù màu do gen lặn b nằm trên nhiễm sắc thể giới tính X qui định, gen B qui định nhìn màu bình thường. Kiểu gen nào sau đây biểu hiện kiểu hình ở người nữ chỉ bị mù màu?

A. aaXBXB; AaXBXB; AAXBXb

B. AaXbXb, aaXBXb

C. AaXBXb; aaXBXb

D. AAXbXb; AaXbXb

3. Gen b gây chứng Phenylketo niệu về phương diện di truyền đây là bệnh gây ra do rối loạn sự chuyển hóa phenyalanin. Alen B quy định sự chuyển hóa bình thường, sơ đồ dưới đây, vòng tròn biểu thị giới nữ, hình vuông biểu thị giới nam, còn tô đen biểu thị người mắc chứng Phenylketo niệu

 

Xác suất mang gen bệnh của người thứ gái (3) là bao nhiêu?

A. 1/3                          B. 1/2                          C. 2/3                          D. ¾

4. Ở người xét 3 gen quy định tính trạng, cho biết không xảy ra đột biến, mỗi gen quy định một tính trạng, alen trội là trội hoàn toàn. Một cặp vợ chồng có kiểu gen AaBbdd  x  AaBbDd  đã sinh được người con đầu lòng mang 3 tính trạng trội. Dự đoán nào sau đây là đúng?

A. Xác suất vợ chồng này sinh được đứa con thứ 2 có kiểu hình giống đứa con đầu lòng là 27/64

B. Xác suất để người con này dị hợp về cả 3 cặp gen trên là 1/3

C. Xác suất để người con này mang 3 alen trội là 4/9

D. Xác suất để người con này có kiểu gen đồng hợp về cả 3 cặp gen là 1/27

5. Ở người, bệnh điếc bẩm sinh do gen lặn nằm trên NST thường quy định, bệnh mù màu do gen lặn nằm trên vùng không tương đồng của NST giới tính X. Ở một cặp vợ chồng, bên phía người vợ có anh trai bị mù màu, có em gái bị điếc bẩm sinh. Bên phía người chồng có mẹ bị điếc bẩm sinh. Những người khác trong gia đình không ai bị một trong hai hoặc bị hai bệnh này. Xác suất để đứa con trai đầu lòng không bị đồng thời cả hai bệnh nói trên là:

A. 21/32                      B. 15/48

C. 15/24                      D. 21/64


1

2

3

4

5

D

D

C

C

C