Trang Chủ Lớp 12 Đề kiểm tra 15 phút lớp 12

Đề kiểm tra môn Sinh học lớp 12 Chương II Phần tiến hóa: Phát biểu nào sau đây là không đúng khi nói về nguồn gốc sự sống?

Phát biểu nào sau đây là không đúng khi nói về nguồn gốc sự sống?;  Sự hình thành các hợp chất hữu cơ từ những chất vô cơ trong giai đoạn tiến hóa hóa học là nhờ đâu? … trong Đề kiểm tra môn Sinh học lớp 12 Chương II Phần tiến hóa. Tham khảo chi tiết đề và đáp án dưới đây

1. Phát biểu nào sau đây là không đúng khi nói về nguồn gốc sự sống theo quan niệm hiện đại?

A. Quá trình tiến hóa của sự sống trên Trái Đất có thể chia thành các giai đoạn: tiến hóa hóa học, tiến hóa tiền sinh học và tiến hóa sinh học.

B. Các axít nuclêic cũng được hình thành từ các đơn phân là các nuclêôtít theo con đường trùng phân.

C. Các axít nuclêic cũng được hình thành từ các đơn phân là các axít amin theo con đường trùng phân.

D. ARN đã xuất hiện trước ADN.

2. Phát biểu nào sau đây là không đúng khi nói về nguồn gốc sự sống?

A. Quá trình tiến hóa của sự sống trên Trái Đất có thể chia thành các giai đoạn: tiến hóa hóa học, tiến hóa tiền sinh học và tiến hóa sinh học.

B. Tiến hóa hóa học là giai đoạn tiến hóa hình thành nên các hợp chất hữu cơ từ các chất vô cơ.

C. Tiến hóa tiền sinh học là giai đoạn hình thành nên các tế bào sơ khai và sau đó là hình thành nên những tế bào sống đầu tiên.

D. Tiến hóa sinh học là giai đoạn tổng hợp các chất hữu cơ từ các chất vô cơ theo phương thức sinh học.

3. Sự hình thành các hợp chất hữu cơ từ những chất vô cơ trong giai đoạn tiến hóa hóa học là nhờ

A.các nguồn năng lượng nhân tạo

B. tác động của enzim và nhiệt độ.

C.tác dụng của các nguồn năng lượng tự nhiên.

D. do các trận mưa kéo dài hàng nghìn năm

4. Tiến hoá hoá học là giai đoạn hình thành nên các đại phân tử hữu cơ có khả năng tự nhân đôi

A. từ các chất hữu cơ đơn giản.

B. từ các đại phân tử là lipit, prôtêin.

C. từ các chất hữu cơ đơn giản trong khí quyền nguyên thuỷ.

D. từ các chất vô cơ trong khí quyên nguyên thuỷ.

Advertisements (Quảng cáo)

5. Hiện nay, người ta giả thiết rằng, trong giai đoạn tiến hóa hóa học, phân tử tự nhân đôi xuất hiện đầu tiên trên Trái Đất là

A.ADN (axít đêôxrribônuclêíc).                     B. ARN (axít ribônuclêíc).

C.Prôtên.                                                         D. Sáccarít.

6. Các giọt côaxecva được hình thành từ

A. các đại phân tử hòa tan trong nước đại dương.

B. các đại phân tử có khả năng tự nhân đôi.

C. các đại phân tử có dấu hiệu trao đôi chất với môi trường.

D. hỗn hợp 2 dung dịch keo khác nhau đông tụ lại thành những giọt rất nhỏ.

7. Đại Cổ sinh gồm các kỉ:

A. Pécmi, Than đá, Đêvôn, Silua, Tam điệp, Cambri

B. Pécmi, Than đá, Đêvôn, Silua, Jura, Cambri

C. Pécmi, Than đá, Đêvôn, Silua, Phấn trắng, Cambri

Advertisements (Quảng cáo)

D. Pécmi, Than đá, Đêvôn, Silua, Ocđvi, Cambri

8. Đại Tân sinh gồm các kỉ:

A. Phấn trắng, Đệ tam     B. Phấn trắng, Đệ tứ     C. Than đá, Đệ tam     D. Đệ tam, Đệ tứ

9. Đại Trung sinh gồm các kỉ:

A. Cambri – Silua – Đêvôn.                           B. Cambri – Tam điệp – Phấn trắng.

C. Tam điệp – Silua – Phấn trắng.                  D. Phấn trắng – Jura – Tam điệp.

1.0: Phát biểu nào sau đây không đúng về sự phát sinh sự sống trên Trái Đất?

A. Quá trình hình thành các hợp chất hữu cơ cao phân tử đầu tiên diễn ra theo con đường hóa học và nhờ nguồn năng lượng tự nhiên.

B. Các chất hữu cơ phức tạp đầu tiên xuất hiện trong đại lượng nguyên thủy tạo thành các keo này có màng bao bọc, có khả năng trao đổi chất và đã chịu tác động của CLTN.

C. Quá trình phát sinh sự sống trên Trái Đất gồm các giai đoạn: tiến hóa hóa học, tiến hóa tiền sinh học và tiến hóa sinh học.

D. Sự sống đầu tiên trên Trái Đất được hình thành trong khí quyển nguyên thủy, từ chất hữu cơ phức tạp.

1.1: Loài xuất hiện đầu tiên trong chi Homo là loài

A. Homo. Sapiens      B. Homo. Habilis        C. Homo. Erectus       D. Homo. neanderthalenis

1.2: Nhân tố chính chi phối quá trình phát sinh loài người ở giai đoạn vượn người hóa thạch là:

A. sự thay đổi điều kiện địa chất ở kỉ Đệ tam

B. quá trình biến dị, giao phối, CLTN

C. việc chế tạo, sử dụng công cụ lao động có mục đích

D. nhân tố xã hội

1.3: Phát biểu nào dưới đây là đúng?

A. Giai đoạn tiến hóa tiền sinh học là giai đoạn tiến hóa từ các chất vô cơ đơn giản hình thành nên các hợp chất hữu cơ đơn giản rồi đến các chất hữu cơ phức tạp.

B. Giai đoạn tiến hóa hóa học và giai đoạn tiến hóa tiền sinh học được tính từ khi bắt đầu hình thành những hợp chất hữu cơ đơn giản đến toàn bộ sinh giới như ngày nay.

C. Giai đoạn tiến hóa sinh học là giai đoạn tính từ khi xuất hiện những dạng sống đầu tiên trên Trái Đất đến toàn bộ sinh giới đa dạng, phong phú như ngày nay.

D. Giai đoạn tiến hóa tiền sinh học là giai đoạn tính từ những hợp chất hữu cơ đơn giản đến các sinh vật đầu tiên.

1.4: Trong lịch sử phát triển của sinh giới qua các đại địa chất, ở đại nào sau đây phát sinh loài người?

A. Đại Cổ sinh                        B. Đại Trung sinh        C. Đại Nguyên sinh    D. Đại Tân sinh

1.5: Cho các nhận xét sau:
1. Trôi dạt lục địa giúp phát sinh các loài mới.
2. Lịch sử Trái Đất được chia làm 5 Đại.
3. Các kỉ được đặt tên theo tên địa phương nơi đầu tiên người ta nghiên cứu lớp đất đá, hoặc theo tên lớp đất đá.
4. Sự biến đổi liên tục của Trái Đất kéo theo sự biến đổi của bộ mặt sinh giới.
5. Sau mỗi lần sáp nhập, chia tách lục địa đã làm hủy diệt toàn bộ sinh vật sống trước đó.
6. Ngày nay, hiện tượng trôi dạt lục địa không còn diễn ra nữa.
Số phát biểu không đúng là:

A. 2                             B. 1                             C. 3                             D. 0


1 2 3 4 5
C D C A B
6 7 8 9 10
B D D D D
11 12 13 14 15
B B C D A

Advertisements (Quảng cáo)