Trang Chủ Lớp 12 Đề kiểm tra 15 phút lớp 12

Chia sẻ đề kiểm tra Sinh học lớp 12 15 phút Chương II Phần tiến hóa: Đại Trung sinh gồm các kỉ nào?

Đại Trung sinh gồm các kỉ nào?; Khi nói về giai đoạn tiến hóa hóa học, có bao nhiêu phát biểu sau đây đúng? … trong Chia sẻ đề kiểm tra Sinh học lớp 12 15 phút Chương II Phần tiến hóa. Tham khảo chi tiết đề và đáp án dưới đây

1. Sự phát sinh, phát triển của sự sống trên Trái Đất lần lượt trải qua các giai đoạn:

A. Tiến hóa hóa học – tiến hóa sinh học.

B. Tiến hóa hóa học – tiến hóa tiền sinh học – tiến hóa sinh học.

C. Tiến hóa sinh học – tiến hóa hóa học – tiến hóa tiền sinh học.

D. Tiến hóa tiền sinh học – tiến hóa sinh học – tiến hóa hóa học.

2. Khi nói về giai đoạn tiến hóa hóa học, có bao nhiêu phát biểu sau đây đúng?

(1) Trong giai đoạn tiến hóa hóa học, các chất vô cơ kết hợp với nhau hình thành nên các chất hữu cơ đôn giản rồi từ đó hình thành các chất hữu cơ phức tạp dưới tác động của các nguồn năng lượng tự nhiên (bức xạ nhiệt, tia tử ngoại,…).

(2) Thực chất của tiến hóa hóa học là quá trình phức tạp hóa các hợp chất hữu cơ từ các chất vô cơ.

(3) Quá trình hình thành các hợp chất vô cơ từ chất hữu cơ bằng con đường hóa học.

(4) Năm 1950, Fox và cộng sự đã chứng minh được các protein nhiệt có thể tự hình thành các axit amin mà không cần đến các cơ chế dịch mã.

A. 1                                 B. 2                                    C. 3                             D. 4

3. Trong các sự kiện sau đây, những sự kiện nào là của giai đoạn tiến hóa hóa học?

(1) Sự xuất hiện các enzim.

(2) Sự hình thành các tế bào sơ khai.

(3) Sự hình thành các phân tử hữu cơ đơn giản từ các chất vô cơ.

(4) Sự hình thành các đại phân tử hữu cơ từ các chất hữu cơ đơn giản.

(5) Sự xuất hiện màng sinh học.

(6) Sự hình thành các đại phân tử có khả năng tự sao chép.

A. (2), (4) và (6)                     B. (2), (5) và (6)          C. (3), (4) và (6)          D. (1), (5) và (6)

4. Phát biểu nào sau đây không đúng khi nói về hiện tượng trôi dạt lục địa?

A. Trôi dạt lục địa là do các lớp dung nham nóng chảy bên dưới chuyển động.

B. Trôi dạt lục địa là do sự di chuyển của các phiến kiến tạo.

Advertisements (Quảng cáo)

C. Cách đây khoảng 180 triệu năm, lục địa đã trôi dạt nhiều lần và làm thay đổi các đại lục, đại dương.

D. Hiện nay, các lục địa không còn trôi dạt nữa.

5. Khi nói về sự phát triển của sinh giới, có bao nhiêu phát biểu sau đây đúng?

(1) Bò sát chiếm ưu thế ở kỉ kỉ Jura của đại Trung sinh.

(2) Đại Tân sinh đôi khi còn được gọi là kỉ nguyên của bò sát.

(3) Đại cổ sinh là đại mà sự sống di cư hàng loạt từ nước lên đất liền.

(4) Loài người xuất hiện ở kỉ Đệ tam của đại Tân sinh.

A. 1                               B. 2                          C. 3                     D. 4

6. Khi nói về đại Tân sinh, có bao nhiêu nhận định sau đây không đúng?

(1) Cây hạt kín, chim, thú và côn trùng phát triển mạnh ở đại này.

(2) Được chia thành 2 kỉ, trong đó loài người xuất hiện vào kỉ Đệ tứ.

(3) Phân hóa các lớp Chim, Thú, Côn trùng.

(4) Ở kỉ Đệ tam, bò sát và cây hạt trần phát triển ưu thế.

A. 1                       B. 2                                 C. 3                                D. 4

Advertisements (Quảng cáo)

7. Đại Trung sinh gồm các kỉ:

A. Cambri – Silua – Đêvôn.                           B. Cambri – Tam điệp – Phấn trắng.

C. Tam điệp – Silua – Phấn trắng.                  D. Phấn trắng – Jura – Tam điệp.

8. Giai đoạn từ khi sự sống xuất hiện và phát triển cho đến ngày nay được gọi là

A. tiến hóa hóa học                                        B. tiến hóa xã hội

C. tiến hóa sinh học                                        D. tiến hóa tiền sinh học

9. Có bao nhiêu nội dung sau đây là sai khi đề cập đến quá trình phát sinh và phát triển sự sống?

(1) Sự sống ban đầu xuất hiện ở nước sau đó mới lên cạn.

(2) Sự sống chỉ được lên cạn sau khi phương thức tự dưỡng xuất hiện.

(3) Sinh vật dị dưỡng có trước, sinh vật tự dưỡng xuất hiện sau.

(4) Ngày nay, sinh vật ở nước chiếm ưu thế hơn so với sinh vật ở cạn.

A. 1                               B. 2                          C. 3                             D. 4

1.0: Trong lịch sử phát triển của thế giới sinh vật, ở kỉ nào sau đây dương xỉ phát triển mạnh, thực vật có hạt xuất hiện, lưỡng cư ngự trị, phát sinh bò sát?

A. Kỉ Cacbon        B. Kỉ Pecmi                      C. Kỉ Đêvôn        D. Kỉ Triat

1.1: Đại Tân sinh là đại phồn thịnh của

A. thực vật hạt kín, sâu bọ, chim và thú                    B. thực vật hạt trần, chim và thú

C. thực vật hạt kín, chim và thú                                 D. thực vật hạt kín và thú

1.2: Trong lịch sử phát triển sự sống trên Trái Đất, thú và chim xuất hiện đầu tiên ở:

A. kỉ Tam điệp thuộc đại Trung sinh.             B. kỉ Phấn trắng thuộc đại Trung sinh.

C. kỉ Jura thuộc đại Trung sinh.                                 D. kỉ Thứ ba thuộc đại Tân sinh.

1.3: Trong lịch sử phát triển của sinh giới qua các đại địa chất, bò sát cổ ngự trị ở:

A. kỉ Triat (Tam điệp) thuộc đại Trung sinh  B. kỉ Đệ tam thuộc đại Tân sinh

C. kỉ Jura thuộc đại Trung sinh                                  D. kỉ Pecmi thuộc đại Cổ sinh

1.4: Hiện tượng thực vật có mạch và động vật chuyển lên cạn xảy ra vào kỉ :

A. Pecmi             B. Cambri                C. Silua              D. Ocđôvi

1.5: Sự kiện xảy ra ở kỉ Cambri là:

A. Phát sinh các ngành động vật, phân hóa tảo

B. Cây có mạch và động vật lên cạn

C. Phát sinh thực vật, tảo biển ngự trị

D. Phân hóa cá xương, phát sinh lưỡng cư và côn trùng


1 2 3 4 5
B B C D B
6 7 8 9 10
A D C A A
11 12 13 14 15
A D C C A

Advertisements (Quảng cáo)