Trang Chủ Lớp 12 Đề kiểm tra 15 phút lớp 12

Đề kiểm tra 15 phút lớp 12 môn Sinh học Chương I: Tỷ lệ phần trăm số nu loại A ở mạch mã gốc của gene trên là bao nhiêu?

CHIA SẺ
Một gene có 150 chu kỳ xoắn. Trên một mạch của gene có số nu loại T chiếm tỷ lệ 20% so với số nu của mạch. Gene phiên mã 3 lần môi trường nội bào cung cấp 1800 nu loại A. Tỷ lệ phần trăm số nu loại A ở mạch mã gốc của gene trên là bao nhiêu? … trong Đề kiểm tra 15 phút lớp 12 môn Sinh học Chương I. Tham khảo chi tiết đề và đáp án dưới đây

KIỂM TRA 15 PHÚT – ĐỀ SỐ 8

CHƯƠNG I: CƠ CHẾ DI TRUYỀN VÀ BIẾN DỊ

1. Một gene tự nhân đôi 3 lần được môi trường cung cấp số Nu tự do là 16800. Chiều dài của gene này theo micromet là:

A. 0,204µm                             B. 0,306µm                             C. 0,408µm                 D. 0,510µm

2. Một gene có 150 chu kỳ xoắn. Trên một mạch của gene có số nu loại T chiếm tỷ lệ 20% so với số nu của mạch. Gene phiên mã 3 lần môi trường nội bào cung cấp 1800 nu loại A. Tỷ lệ phần trăm số nu loại A ở mạch mã gốc của gene trên là:

A. 20%                                    B. 30%                                    C. 40%                        D. 15%

3. Một tế bào chứa chứa gene A và B. Tổng số nu của 2 gene trong tế bào là 4500. Khi gene A tái bản 1 lần đòi hỏi môi trường nội bào cung cấp số nu bằng 2/3 số nu cần cho gene B tái bản 2 lần. Chiều dài của gene A và gene B là :

A. LA = 4080A0, LB = 1780A0                                             B. LA = 4080A0, LB = 2040A0

C. LA = 3060A0, LB = 4590A0                                              D. LA = 5100A0, LB = 2550A0

4. Nếu nuôi cấy một tế bào E. coli có một phân tử ADN ở vùng nhân chỉ chứa N15 phóng xạ chưa nhân đôi trong môi trường chỉ có N14, quá trình phân chia của vi khuẩn tạo ra 4 tế bào con. Số phân tử ADN ở vùng nhân của các E. coli có chứa N15 phóng xạ được tạo ra trong quá trình trên là A. 1                                             B. 3                                         C. 2                                         D. 4

5. Trong một phân tử ADN có khối lượng phân tử là 7,2.105 đvC, có A1 + A2 = 60%. Nếu đoạn ADN nói trên tự nhân đôi 5 lần thì tổng số liên kết hydro bị phá vỡ trong quá trình trên là

A. 89280                                 B. 98280                                 C. 89820                                 D. 98820


1

2

3

4

5

C

A

D

C

A