Trang Chủ Sách bài tập lớp 11 SBT Vật Lý 11

Bài 10.1, 10.2, 10.3, 10.4 trang 26, 27 SBT Vật Lý 11: Bộ nguồn song song là bộ nguồn gồm các nguồn điện như thế nào ?

CHIA SẺ
Bài 10 Đoạn mạch chứa nguồn điện, ghép các nguồn điện thành bộ Sách bài tập Vật Lí 11. Giải bài 10.1, 10.2, 10.3, 10.4 trang 26, 27. Câu 10.1: Bộ nguồn nối tiếp là bộ nguồn gồm các nguồn điện…; Bộ nguồn song song là bộ nguồn gồm các nguồn điện như thế nào ?

10.1.Bộ nguồn nối tiếp là bộ nguồn gồm các nguồn điện

A. đặt liên tiếp cạnh nhau.

B. với các cực được nối liên tiếp với nhau.

C. mà các cực dương của nguồn này được nối với cực âm của nguồn điện tiếp sau.

D. với các cực cùng dấu được nối liên tiếp với nhau.

Đáp án C

10.2. Bộ nguồn song song là bộ nguồn gồm các nguồn điện

A. có các cực đặt song song nhau.

B. với các cực thứ nhất được nối bằng dây dẫn vào một điểm và các cực còn lại được nối vào điểm khác.

C. được mắc thành hai dãy song song, trong đó mỗi dãy gồm một số nguồn mắc nối tiếp.

D. với các cực dương được nối bằng dây dẫn vào một điểm và các cực âm được nối vào điểm khác.

Đáp án D

10.3. Suất điện động của bộ nguồn nối tiếp bằng

A. suất điện động lớn nhất trong số suất điện động của các nguồn điện có trong bộ.

B. trung bình cộng các suất điện động của các nguồn có trong bộ.

C. suất điện động của một nguồn điện bất kì có trong bộ.

D. tổng các suất điện động của các nguồn có trong bộ.

Đáp án D

10.4. Bốn nguồn điện giống nhau, có cùng suất điện động E và điện trở trong r, được mắc thành bộ nguồn theo sơ đồ như Hình 10.1. Suất điện động và điện trở trong của bộ nguồn này tương ứng là

A. E, r

B. 2E, r

C. 2E, 2r

D. 4E, 4r

Đáp án B