Trang Chủ Sách bài tập lớp 11 SBT Sinh học 11

Bài 1, 2, 3 trang 72 SBT Sinh 11: Sinh trưởng thứ cấp khác với sinh trưởng sơ cấp ở điểm nào ?

CHIA SẺ
Giải bài 1, 2, 3 trang 72 Sách bài tập Sinh 11. Chương III Sinh trưởng và phát triển. Câu 1: Nêu khái niệm về sinh trưởng, phát triển, sinh trường sơ cấp và sinh trưởng thứ cấp ở thực vật…; Sinh trưởng thứ cấp khác với sinh trưởng sơ cấp ở điểm nào ?

Bài 1: Nêu khái niệm về sinh trưởng, phát triển, sinh trường sơ cấp và sinh trưởng thứ cấp ở thực vật.

Lời giải :

– Sinh trưởng của thực vật là quá trình tăng về kích thước (chiều dài, bề mặt, thể tích) của cơ thể do tăng số lượng và kích thước tế bào.

– Phát triển là toàn bộ những biến đổi diễn ra theo chu trình sống, bao gồm 3 quá trình liên quan với nhau : sinh trưởng, phân hoá và phát sinh hình thái tạo nên các cơ quan của cơ thể (rễ, thân, lá, hoa, quả).

– Sinh trưởng sơ cấp là sinh trưởng theo chiều dài của thân và rễ cây do hoạt động của mô phân sinh đỉnh thân và đỉnh rễ.

– Sinh trưởng thứ cấp là của cây thân gỗ, làm cho cây to ra do mô phân sinh bên hoạt động tạo ra. Sinh trưởng thứ cấp tạo ra gỗ lõi, gỗ dác và vỏ.

Bài 2: Sinh trưởng thứ cấp khác với sinh trưởng sơ cấp ở điểm nào ?

Sinh trưởng sơ cấp

– Làm tăng về chiều dài của cây

– Do hoạt động của mô phân sinh đỉnh

Sinh trưởng thứ cấp

– Làm tăng về bề ngang của cây.

– Do hoạt động của mô phân sinh bên

Bài 3: Trình bày mối liên quan giữa sinh trưởng và phát triển ở thực vật.

Lời giải

Sinh trưởng và phát triển là hai quá trình liên quan với nhau, là hệ quả song song của quá trình trao đổi chất. Sự biến đổi về số lượng ở rễ, thân, lá dẫn đến sự thay đổi về chất lượng ở hoa, quả và hạt.

Hai quá trình này gọi là pha sinh trưởng phát triển sinh dưỡng và pha sinh trưởng phát triển sinh sản (đánh dấu là sự ra hoa)

Một cơ quan hay bộ phận của cây có thể sinh trưởng nhanh nhưng phát triển chậm hay ngược lại, có thể cả hai quá trình đều nhanh hay đều chậm.