Trang Chủ Bài tập SGK lớp 11 Bài tập Hóa 11

Bài 1,2,3,4 trang 105 SGK Hóa 11: Phản ứng hữu cơ

CHIA SẺ

[Bài 23 Hóa 11] Tóm tắt lý thuyết cần nhớ và Giải bài 1, 2, 3, 4 trang 105 SGK Hóa 11: Phản ứng hữu cơ

A. Lý thuyết phản ứng hữu cơ

– Dựa vào sự biến đổi phân tử hợp chất hữu cơ khi tham gia phản ứng người ta chia phản ứng hữu cơ thành các loại sau:

1.Phản ứng thế : Một hoặc một nhóm nguyên tử ở phân tử hữu cơ bị thế bởi một hoặc một nhóm nguyên tử khác.

2.Phn ứng cộng : Phân tử hữu cơ kết hợp thêm với các nguyên tử hoặc phân tử khác.

3.Phn ứng tách : Một vài nguyên tử hoặc nhóm nguyên tử bị tách ra khỏi phân tử.

Ngoài ra, còn có phản ứng phân huỷ : phân tử bị phá hủy hoàn toàn thành các nguyên tử hoặc phân tử nhỏ.

– Nhận biết được loại phản ứng theo các phương trình hoá học cụ thể.

B. Trả lời câu hỏi và hướng dẫn làm bài tập trong sách Hóa 11 trang 105 bài 23 Phản ứng hữu cơ

Bài 1: Thế nào là phản ứng thế, phản ứng cộng, phản ứng tách? Cho thí dụ minh hoạ

Trả lời – Phản ứng thế là phản ứng trong đó nguyên tử hoặc nhóm nguyên tử trong phân tử chất hữu cơ bị thay thế bởi một nguyên tử hoặc nhóm nguyên tử khác
Ví dụ: CH4 + Cl2 –as–> CH3Cl + HCl

– Phản ứng cộng là phản ứng trong đó phân tử chất hữu cơ kết hợp với phân tử khác tạo thành phân tử hợp chất mới
Ví dụ: C2H4 + Br2 –> C2H4Br2
– Phản ứng tách là phản ứng trong đó hai hay nhiều nguyên tử bị tách ra khỏi phân tử hợp chất hữu cơ
Ví dụ: C2H6 —xt-tº→ C2H4 + H2


Bài 2 Hóa 11 trang 105: Cho phương trình hoá học của các phản ứng :

a) C2H6 + Br2 –xt-tº→ C2H5Br2 + HBr.

b) C2H4 + Br2 → C2H4Br2

c) C2H5OH + HBr –xt-tº→ C2H5Br    H2O.

d) C6H14 –xt-tº→ C3H6 + C3H8.

e) C6H12 + H2 –xt-tº→ C6H14

g)  C6H14 –xt-tº→ C4H8

1. Thuộc loại phản ứng thế là các phản ứng

A. a, b, c, d, e, g.             B. a, c.        C. d, e, g             D. a, b, c, e, g.

2. Thuộc loại phản ứng cộng là các phản ứng

A. a, b, c, d, e, g              B. a, c.        C. d, e, g            D. b, e.

3. Thuộc loại phản ứng tách là các phản ứng

A. d, g                            B. a, c          C. d,  e, g           D. a, b, c, e, g.

Chọn kết luận đúng : 1. B;     2.D ;   3. A.


Bài 3: Viết phương trình hoá học của các phản ứng xảy ra theo sơ đồ sau:

2016-06-09_113125

Phản ứng nào thuộc loại phản ứng thế, phản ứng cộng, phản ứng tách?

Giải bài 3:

2016-06-09_113245

2016-06-09_113313


Bài 4. Kết luận nào sau đây là đúng ?

A. Phản ứng của các chất hữu cơ thường xảy ra rất nhanh.

B. Phản ứng của các chất hữu cơ thường xảy ra rất chậm và theo nhiều hướng khác nhau.

C. Phản ứng của các chất hữu cơ thường xảy ra rất chậm và chỉ theo một hướng xác định.

D. Phản ứng của các chất hữu cơ thường xảy ra nhanh và không theo một hướng nhất định.

Đáp án đúng: B.