Trang Chủ Bài tập SGK lớp 11 Bài tập Hóa 11

Bài 1,2,3, 4,5,6 trang 79 SGK Hóa lớp 11: Silic và hợp chất của silic

[Bài 17 Hóa 11] Lý thuyết cần nhớ và giải bài 1, 2, 3, 4, 5, 6 trang 79 SGK Hóa 11: Silic và hợp chất của silic – Chương 3.

A. Lý thuyết về Silic và hợp chất của silic.

1.   Trong bảng tuần hoàn silic ở ô thứ 14, nhóm IVA, chu kì 3.

Cấu hình electron: 1s22s22p63s23p2.

2.  Silic là phi kim kém hoạt động, ở nhiệt độ cao có tác dụng được với nhiều chất như oxi, flo, cacbon, dung dịch NaOH….

3.    SiO2 ở dạng tinh thể nguyên tử màu trắng rất cứng, không tan trong nước, có tso và tnco rất cao, là oxit axit, tan chậm trong dung dịch kiềm đặc nóng, tan nhanh trong kiềm nóng chảy hoặc cacbonat kim loại kiềm nóng chảy, tác dụng với HF.

4.    H2SiO3 là axit rất yếu, không tan trong nước.

B. Đáp án và trả lời các bài tập trong sách Hóa 11 trang 79 bài 17:

Bài 1. Nêu những tính chất hóa học giống và khác nhau giữa silic và cacbon. Viết các phương trình hóa học để minh họa ?

Trả lời: * Giống nhau:

– Đều có các số oxi hóa -4; 0; +2; +4

– Vừa có tính khử, vừa có tính oxi hóa

– Tính khử

Ví dụ: C + O2 →t0 CO2

Si + O2 →t0 CO2

Tính oxi hóa

Ví dụ: 4Al + 3C →t0 Cl2C3

2Mg + Si →t0 Mg2Si

Advertisements (Quảng cáo)

* Khác nhau:

– Cacbon chủ yếu thể hiện tính khử

– Silic tác dụng dễ dàng với dung dịch kiềm

– Số oxi hóa +2 ít đặc trưng đối với silic


Bài 2. Số oxi hóa cao nhất của silic thể hiện ở hợp chất nào sau đây?

A. SiO

B. SiO2

C. SiH4

D. Mg2Si

Advertisements (Quảng cáo)

Chọn B


Bài 3. Khi cho nước tác dụng với oxit axit thì axit sẽ không được tạo thành, nếu oxit axit đó là:

A. Cacon đioxit

B. Lưu huỳnh đioxit

C. Silic đioxit

D. Đinitơ pentaoxit

Chọn C


Bài 4.  Từ SiO2 và các hóa chất cần thiết khác, hãy viết phương trình hóa học của các phản ứng điều chế axit silixic?

Các phương trình hóa học:

SiO2   +  2NaOH    →     Na2SiO3  +  H2O

Na2SiO3  +  CO2  +   H2O   →  H2SiO3   +  Na2CO3


Bài 5: Phương trình ion rút gọn: 2H+   +   SiO32-    →    H2SiO3↓ ứng với phản ứng nào giữa các chất nào sau đây?

A. Axit cacbonic và canxi silicat

B. Axit cacbonic và natri silicat

C. Axit clohiđrit và canxi silicat

D. Axit clohiđrit và natri silicat

Chọn D


Bài 6 trang 79 Hóa 11: Cho hỗn hợp silic và than có khối lượng 20,0g tác dụng với lượng dư dung dịch NaOH đặc, đun nóng. Phản ứng giải phóng ra 13,44 lít khí hidro (đktc)

Xác định thành phần phần trăm khối lượng của silic trong hỗn hợp ban đầu, biết rằng phản ứng xảy ra với hiệu suất 100%.

Giải bài 6:

Si    +   2NaOH    + 2H2O       →       Na2SiO3      +     2H2

1mol                                                                    2mol

0,30 mol                                                           0,60 mol

%mSi  = (0,3 . 28)/20  . 100% = 42%

Advertisements (Quảng cáo)