Trang Chủ Bài tập SGK lớp 11 Bài tập Hóa 11

Giải bài 1,2,3, 4,5,6 trang 75 SGK Hóa 11: Hợp chất của cacbon

[Bài 16 Hóa 11] lý thuyết cần nhớ và giải bài 1, 2, 3, 4, 5, 6 trang 75 SGK Hóa 11: Hợp chất của cacbon – Chương 3.

1. CO là chất khí không màu, không mùi, không vị, ít tan trong nước, bền với nhiệt và rất độc.

CO có tính khử mạnh (tác dụng với oxi, clo, oxit kim loại…)

2. CO2 là chất khí, không màu nặng hơn không khí, ít tan trong nước. Làm lạnh đột ngột ở -76oC, khí CO2 hóa thành khối rắn gọi là “nước đá khô”. Nước đá khô không nóng chảy mà thăng hoa.

CO2 là oxit axit, có tính oxi hóa yếu  (tác dụng với Mg,C)

3. Muối cacbonat không tan, hidrocacbonat bị nhiệt phân: tác dụng với dung dịch axit.

Hướng dẫn giải bài tập bài 16 Hóa 11 trang 75.

Bài 1. Làm thế nào để loại hơi nước và khí CO2 có lẫn trong khí CO ? Viết các phương trình hóa học?

Khí CO2 phản ứng với nước vôi trong, hơi nước bị giữ lại khi qua CaCl2 khan, còn CO thì không. Do đó, hỗn  hợp khí qua nước vôi trong rồi qua bình đựng CaCl2 khan thì thu được CO.

Ngoài ra, có thể dùng hóa chất khác nếu CO không có phản ứng với chất đó và chất đó giữ lại CO2, hơi nước.


Bài 2. (SGK Hóa 11 trang 75): Có ba chất gồm CO, HCl và SO2 đựng trong ba bình riêng biệt. Trình bày phương pháp hóa học để nhận biết từng chất khí. Viết các phương trình hóa học.

Có thể thực hiện như sau:

Cho hai giọt dung dịch phenolphtalein vào dung dịch Ca(OH)2 ta thu được dung dịch A có màu hồng.

Dẫn ba chất khí đó lần lượt vào ba ống nghiệm riêng biệt.

Nhỏ vài giọt dung dịch A vào trong ba ống nghiệm đựng CO, HCl, SO2

Nếu có kết tủa trắng và dung dịch mất màu, đó là ống nghiệm đựng SO2.

Nếu dung dịch A mất màu, đó là ống nghiệm đựng HCl.

Advertisements (Quảng cáo)

Nếu màu dung dịch không thay đổi, đó là ống nghiệm đựng CO.

Ngoài ra có thể sử dụng các thuốc thử khác vẫn có thể nhận biết được từng lọ đựng khí.


Bài 3. Điều nào sau đây không đúng cho phản ứng của khí CO và O2?

A. Phản ứng thu nhiệt.

B. Phản ứng tỏa nhiệt.

C. Phản ứng kèm theo sự giảm thể tích.

D. Phản ứng không xảy ra ở điều kiện thường.


Bài 4. a)      Khi đun nóng dung dịch canxi hidrocacbonat thì có kết tủa xuất hiện. Tổng các hệ số tỉ lượng trong phương trình hóa học của phản ứng là:

A. 4                B. 5                   C. 6                   D. 7

b)      Khi cho dư khí CO2 vào dung dịch chứa kết tủa caxi cacbonat, thì kết tủa sẽ tan. Tổng các hệ số tỉ lượng trong phương trình hóa học của phản ứng là:

Advertisements (Quảng cáo)

A. 4          B. 5                       C. 6                     D. 7

Đáp án:

a)      Chọn A

Ca (HCO3)2 → CaCO3 + CO2 + H2O.

=> Tổng hệ số là 4

b)      Chọn A

CaCO3 + CO2 + H2O → Ca (HCO3)2

=> Tổng hệ số là 4


Bài 5  trang 75 Hóa lớp 11: Cho 224,0 ml CO2 (dktc) hấp thụ hết trong 100,0ml dung dịch kali hidroxit 0,200 M. Tính khối lượng của những chất có trong dung dịch tạo thành.

Giải bài 5: nCO2 = 0,224/22,4 = 0,0100 (mol);  nKOH = 1,00 x 0,200 = 0,0200 (mol)

2 KOH + CO2 → K2CO3 + H2O

nKOH/nCO2 = 0,0200/0,0100 = 2,00

Trong dung dịch sau phản ứng chỉ có K2CO3: mK2CO3  = 0,01. 138 = 1,38 (g)


Bài 6. Nung 52,65 g CaCO3 ở 1000C và cho toàn bộ lượng khí thoát ra hấp thụ hết vào 500,0 ml dung dịch NaOH 1,800M. Hỏi thu được những muối nào? Muối khối lượng là bao nhiêu? Biết rằng hiệu suất phản ứng nhiệt phân CaCO3 là 95%.

 CaCO3   →t0  CaO+CO2

nCO2 = nCaCO3 = 53,65/100,0 = 0,9000 (mol)

Vì phản ứng trên có  h = 95 % nên nCO2 thực tế thu được:

nNaOH = 0,5000 x 1,800 = 0,900 (mol)

Tỉ lệ số mol giữa NaOH và CO2 : 1 < nNaOH/ nCO2  = 0,9000/0,5002 < 2

Do đó, phản ứng tạo thành hỗn hợp hai muối: NaHCO3 và Na2CO3

CO2            +           2NaOH      →     Na2CO3 + H2O

0,4500 mol           0,9000 mol         0,4500 mol

Na2CO3        +            CO2        +        H2O      →    2NaHCO3

0,05020 mol           0,05020 mol                         0,1004 mol

Từ đó tính ra được khối lượng NaHCO3 là 8,434 g và khối lượng của Na2CO3 là 42,38 g

Advertisements (Quảng cáo)