Trang Chủ Sách bài tập lớp 10 SBT Toán 10

Bài 4, 5 trang 149, 150 Sách BT Toán Đại số 10: Hãy lập bảng phân bố tần số và tần suất ghép lớp?

CHIA SẺ
Bài 1 Bảng phân bố tần số và tần suất Sách bài tập Toán Đại số 10.  Giải bài 4, 5 trang 149, 150 Sách bài tập Toán Đại số 10. Câu 4: Cho bảng phân bố tần số ghép lớp…

Bài 4: Cho bảng phân bố tần số ghép lớp

Lớp số đo (độ)

Tần số

[535;537)

[537;539)

[539;541)

[541;543)

[543;545]

6

10

25

9

5

Cộng

55

 Bảng 7

a) Lập bảng phân bố tần suất ghép lớp, với các lớp như ở bảng 7.

b) Nếu nhận xét về kết quả đo của 55 học sinh kể trên.

a) Kết quả đo của 55 học sinh lớp 8, khi đo tổng các góc trong của một ngũ giác lồi

Lớp số đo (độ)

Tần suất (%)

[535; 537)

[537; 539)

[539; 541)

[541; 543)

[543; 545]

10,91

18,18

45,45

16,36

9,10

Cộng

100 (%)

b) Kết quả đo của 55 học sinh kể trên có đặc điểm đáng chú ý nhất là phần lớn (79,99%) học sinh có kết quả đo thuộc vào khoảng từ 537 độ đến 543 độ.

Bài 5: Cho các số liệu thống kê ghi trong bảng sau

Nhiệt độ trung bình (\(^0C\)) của tháng 5 ở địa phương A từ 1961 đến 1990

27,1

26,9

28,5

27,4

29,1

27,0

27,1

27,4

28,0

28,6

28,1

27,4

27,4

26,5

27,8

28,2

27,6

28,7

27,3

26,8

26,8

26,7

29,0

28,4

28,3

27,4

27,0

27,0

28,3

25,9

a) Lập bảng phân bố tần số và tần suất ghép lớp, với các lớp sau

[25; 26); [26; 27); [27; 28); [28; 29); [29; 30].

b) Trong 30 năm được khảo sát, những năm có nhiệt độ trung bình của tháng 5 (ở địa phương A) từ 28\(^0C\) đến 30\(^0C\) chiếm bao nhiêu phần trăm?

a) Nhiệt độ trung bình của tháng 5 ở địa phương A từ 1961 đến hết 1990

Lớp nhiệt độ (\(^0C\))

Tần số

Tần suất (%)

[25; 26)

[26; 27)

[27; 28)

[28; 29)

[29; 30]

1

5

13

9

2

3,3

16,7

43,3

30,0

6,7

Cộng

30

100 (%)

b) 36,7%