Trang Chủ Sách bài tập lớp 10 SBT Hóa học 10

Bài 1.71, 1.72, 1.73, 1.74, 1.75 trang 12, 14 SBT Hóa 10:  Thế nào là nguyên tố s, nguyên tố p, nguyên tố d, nguyên tố f ?

CHIA SẺ
Bài 6 Luyện tập: Cấu tạo vỏ nguyên tử SBT Hóa lớp 10. Giải bài 1.71, 1.72, 1.73, 1.74, 1.75 trang 12, 14 Sách bài tập Hóa học 10. Câu 1.71: Nguyên tử photpho…

Bài 1.71: Nguyên tử photpho \({}_{15}^{31}P\) có khối lượng m = 30,98u.

Số khối của photpho là
A. 30,98.                         B. 31.                         

C. 30,98 g/mol.                         D. 15

Nguyên tử khối của P là
A. 30,98.                         B. 31.                         

C. 30,98 g/mol.                         D. 15.

Khối lượng mol nguyên tử của P là
A. 30,98.                         B. 31.                      

C. 30,98 g/mol                         D. 15.

                   

a) Số khối của photpho là 31 (đáp án B đúng).
b)Nguyên tử khối của photpho là 30,98 (đáp án A đúng).
c) Khối lượng mol nguyên tử của photpho là 30,98 g/mol (đáp án C đúng).

Bài trắc nghiệm 1.72,1.73

1.72. Một nguyên tử của nguyên tố X có tổng số hạt proton, nơtron, electron là 52 và có số khối là 35. Số electron ở lớp vỏ nguyên tử nguyên tố X là
A. 18.                              B. 23.                              C. 15.                              D. 17.

1.73. Cấu hình electron nguyên tử photpho là \(1s^22s^22p^63s^23p^3\) hoặc \([Ne]3s^23p^3\)
Phân lớp electron có mức năng lượng cao nhất, số e lớp ngoài cùng của photpho lần lượt là
A. 1s, 2.                              B. 2p, 6.                             C . 3s, 2.                              D. 3p, 5.

ĐÁP ÁN

1.72. D

1.73. D.

Bài 1.74

Một nguyên tử có số hiệu nguyên tử là 16.

Nguyên tử đó có bao nhiêu electron ?

Hãy viết công thức biểu diễn cấu hình electron của nguyên tử đó.

Lớp electron ngoài cùng của nguyên tử đó có bao nhiêu electron, đó là những electron gì ?

Đó là nguyên tử của một nguyên tố kim loại hay phi kim ?

a) Nguyên tử có 16 electron.

b) 1s22s22p63s23p4

c) Lớp electron ngoài cùng có 6 electron trong đó có 2 electron s và 4 electron p.

d) Đó là nguyên tử của một nguyên tố phi kim.

Bài 1.75: Thế nào là nguyên tố s, nguyên tố p, nguyên tố d, nguyên tố f ?

Nguyên tố s là nguyên tố mà trong nguyên tử, electron cuối cùng được điền vào phân lớp s.

Nguyên tố p là nguyên tố mà trong nguyên tử, electron cuối cùng được điền vào phân lớp p.

Nguyên tố d là nguyên tố mà trong nguyên tử, electron cuối cùng được điền vào phân lớp d.

Nguyên tố f là nguyên tố mà trong nguyên tử, electron cuối cùng được điền vào phân lớp f.