Trang Chủ Bài tập SGK lớp 10 Bài tập Hóa 10 Nâng cao

Bài 1, 2, 3, 4, 5 trang 87 SGK Hóa 10 Nâng cao: Hiệu độ âm điện và liên kết hóa học

CHIA SẺ
 Bài 21 Hiệu độ âm điện và liên kết hóa học. Giải bài 1, 2, 3, 4, 5 trang 87 Sách giáo khoa Hóa học 10 Nâng cao. Chọn câu đúng trong các câu sau; Hãy cho biết thế nào là liên kết cộng hóa trị không cực?

Bài 1: Chọn câu đúng trong các câu sau:

A. Trong liên kết cộng hóa trị, cặp electron chung lệch về phía nguyên tử có độ âm điện nhỏ hơn.

B. Liên kết cộng hóa trị có cực được tạo thành giữa 2 nguyên tử có hiệu độ âm điện trong khoảng từ 0,4 đến nhỏ hơn 1,7.

C. Liên kết cộng hóa trị không cực được tạo nên từ các nguyên tử khác hẳn nhau về tính chất hóa học.

D. Hiệu độ âm điện giữa 2 nguyên tử lớn thì phân tử phân cực yếu.

Chọn B.


Bài 2: Hãy cho biết thế nào là liên kết cộng hóa trị không cực? Cho ba thí dụ về liên kết cộng hóa trị không cực.

– Liên kết cộng hóa trị không cực là liên kết trong đó cặp electron chung nằm ở giữa khoảng cách hai nguyên tử.

– Ví dụ: Liên kết trong phân tử F2, O2 và N là liên kết cộng hóa trị không cực.


Bài 3: Hãy viết công thức electron của phân tử \({F_2}\), phân tử HF, phân tử \({N_2}\). Hãy cho biết, trong các phân tử đó thì phân tử nào có liên kết cộng hóa trị có cực và không cực.

Công thức electron phân tử:

 

– Trong đó liên kết trong phân tử F2 và N2 là liên kết cộng hóa trị không cực. Còn liên kết trong HF là liên kết cộng hóa trị có cực.


Bài 4: Xét các phân tử sau đây: NaCl, \(MgC{l_2},AlC{l_3},HCl.\) Hãy cho biết liên kết trong phân tử nào là liên kết cộng hóa trị và liên kết trong phân tử nào là liên kết ion.

– Liên kết phân tử NaCl, MgCl2 là liên kết ion.

– Liên kết trong phân tử AlCl3 và HCl là liên kết cộng hóa trị có cực.


Bài 5: Xét các phân tử sau đây: \(HBr,{O_2},{H_2},N{H_3}.\) Hãy cho biết liên kết trong phân tử nào có cực, liên kết trong phân tử nào không cực.

– Liên kết trong phân tử HBr, NH3 là liên kết cộng hóa trị có cực.

– Liên kết trong phân tử O2, H2 là liên kết cộng hóa trị không cực.