Trang Chủ Lớp 1 Khảo sát chất lượng lớp 1

Khảo sát chất lượng đầu năm lớp 1 toán Phòng GD&ĐT Anh Sơn

Thầy cô và phụ huynh các em tham khải Đề khảo sát chất lượng đầu năm lớp 1 Toán Phòng GD&ĐT Anh Sơn

Bài 1: (2,0 điểm)  Viết:

a) Điền Số vào ô trống (?)

20 21 ? 23 ? ? ? 27 28

b ) Trong các số:  34 ; 40 ; 57; .25

–    Số lớn nhất là: ……….

–    Số bé nhất là: ………..

c) Viết vào chỗ chấm (theo mẫu) :

Mẫu:    19:  mười chín   

23 :…….

31:……. 

Advertisements (Quảng cáo)

Bài 2: (3,0 điểm)

a, Đặt tính rồi tính

12 + 25           36 – 1              24 + 5                39 – 9

b) Tính

12 + 2 – 1 = …….,            10 – 2 + 2  =  ………..

Advertisements (Quảng cáo)

60 cm + 10 cm  = ………;           40 cm – 20 cm  = 

Bài 3: (1.5 điểm)

a) Điền số thích hợp

15 + …       = 17    ;       …    + 4  =  9;     18 –  …       = 10

b)Điền dấu thích hợp:

18 – 4  …    1 4;           17 + 2  …  15   ;   15 – 3  …  13  ;

Bài 4: (2 điểm) Nhà em có 39 con gà, đã bán đi 6 con gà. Hỏi nhà em còn lại bao nhiêu con gà?

Bài 5:(1,5 điểm)

a,  Điền số thích hợp vào chỗ chấm:

Số liền sau số nhỏ nhất có 1 chữ số là:

b,   Nối các điểm để có 1 hình vuông và 2 hình tam giác.

noihinh


ĐÁP ÁN VÀ BIỂU CHẤM Môn Toán lớp 1.

Bài 1.     2 điểm

a, Điền đúng các số vào ô trống theo thứ tự:          22; 24; 25; 26.

b,  Số lớn nhất: 57

Số bé nhất : 25

c,

23: hai mươi ba

31 : ba mươi mốt

 

1 điểm.

Mỗi số đúng, đúng vị trí 0,25 đ

 0,5 điểm.

Mỗi số đúng  0,25 đ

0,5 điểm.

Đọc đúng mỗi số  0,25 đ

 

Bài 2.    3 điểm

a, 2 điểm. Kết quả các phép tính theo thứ tự là:          37 ; 23; 29; 30.

 

 

b,  1 điểm.  Kết quả các phép tính theo thứ tự là:

13 ; 10; 70 cm; 20cm.

 

Đặt tính đúng, tính đúng kết quả mỗi phép tính: 0,5 đ.

Đặt tính đúng, tính sai kết quả 0,25 đ/ phép tính

Đặt tính sai, tính đúngkết quả 0,25 đ/ phép tính

 Không đặt tính mà viết đúng KQ cho nửa số điểm/bài

Mỗi kết quả đúng 0,25 điểm. Nếu không ghi tên đơn vị  2 phép tính, từ 0,25 đ

 

Bài 3.   1,5 điểm

a, 0,75 điểm.  Các số cần điền theo thứ tự các phép tính là: 2; 5; 8;

b, 0,75 điểm.  Các dấu cần điền theo thứ tự các phép tính là: =;  >; <

 

Mỗi số điền đúng 0,25 điểm.

Mỗi dấu  điền đúng 0,25 điểm

Bài 4:   2 điểm

Bài giải

Nhà em còn lại số con gà là:

39 – 6 = 33 (con)

Đáp số : 33 con gà

 

Lời giải đúng: 0,25 đ

Phép tính đúng, kết quả sai: 0,5 đ

Phép tính đúng, kết quả đúng: 1,5 đ

Đáp số đúng, đủ đơn vị: 0,25đ

(Lời giải khác đúng vẫn cho điểm tối đa)

Bài 5:   1,5 điểm

 a, 1 điểm.

KQ: 1

 vehinh

 

b, 0,5 điểm

 

 

 

 

 

a) 0,5 đ

Đúng KQ: 0,5 điểm

b) 1 đ

0,5 điểm

0,5 điểm  (HS có thể nối 2 đỉnh khác được 2 hình tam giác

Advertisements (Quảng cáo)