Trang Chủ Sách bài tập lớp 9 SBT Sinh 9

Bài 6, 7, 8, 9 trang 53 SBT Sinh 9: Một loài có gen A quy định hoa đỏ, gen a quy định hoa trắng. Khi cho lai hai cá thể mang thể ba AAa giao phấn với nhau, tỉ lệ phân li kiểu hình ở F1 như thế nào

CHIA SẺ
Chương IV. Biến dị – SBT Sinh học lớp 9: Giải bài 6, 7, 8, 9 trang 53 Sách bài tập Sinh học 9. Câu 6: Một loài có gen A quy định hoa đỏ, gen a quy định hoa trắng; Một loài có gen A quy định hoa đỏ, gen a quy định hoa trắng. Khi cho lai hai cá thể mang thể ba AAa giao phấn với nhau, tỉ lệ phân li kiểu hình ở Fnhư thế nào…

Bài 6: Một loài có gen A quy định hoa đỏ, gen a quy định hoa trắng. Khi cho lai hai cá thể mang thể ba AAa giao phấn với nhau, tỉ lệ phân li kiểu hình ở Fnhư thế nào ?

17 cây hoa đỏ : 1 cây hoa trắng.

Bài 7*: Ở cà chua, gen A quy định quả đỏ trội hoàn toàn so với gen a quy định quả vàng. Cây 4n quả đỏ AAAA giao phấn với cây 4n quả vàng aaaa được F1 . F1 giao phấn với nhau cho F2 có tỉ lệ kiểu hình như thế nào ?

35 quả đỏ : 1 quả vàng.

- Quảng cáo -

Bài 8*: Dùng cônsixin để xử lí các hợp tử lưỡng bội có kiểu gen Aa thu được các thể tứ bội. Cho các thể tứ bội trên giao phấn với nhau, trong trường hợp các cây bố mẹ giảm phân bình thường, tính theo thuyết thì tỉ lệ phân li kiểu gen ở đời con như thế nào ?

1AAAA : 8AAAa : 18Aaaa : 8AAaa : 1aaaa

Bài 9*: Ở một loài thực vật, bộ lưỡng bội là 24 NST. Xác định số lượng NST trong mỗi tế bào của một số cá thể trong loài sau đây khi biết rằng :

1. 1 tế bào của cá thể D nguyên phân liên tiếp 3 đợt tạo ra số tế bào ở thế hệ tế bào cuối cùng đang ở kì sau có 352 NST.

2. 1 tế bào của cá thể E nguyên phân liên tiếp 3 đợt tạo ra số tế bào ở thế hệ cuối cùng đang ở kì giữa có 416 crômatit.

1. Số lượng NST trong tế bào cá thể D bằng 22.

2. Số lượng NST trong tế bào cá thể E bằng 26.