Trang Chủ Sách bài tập lớp 9 SBT Sinh 9

Bài 1, 2 trang 38 SBT Sinh 9: Một gen có 3000 nuclêôtit, trong đó có 900A. Khi gen tự nhân đôi 1 lần đã lấy từ môi trường tế bào bao nhiêu nuclêôtit?

CHIA SẺ
Chương III. ADN và gen – SBT Sinh học lớp 9: Giải bài 1, 2 trang 38 Sách bài tập Sinh học 9. Câu 1: Một gen có 3000 nuclêôtit, trong đó có 900A; Một gen có 3000 nuclêôtit, trong đó có 900A. Khi gen tự nhân đôi 1 lần đã lấy từ môi trường tế bào bao nhiêu nuclêôtit?…

Bài 1: Một gen có 3000 nuclêôtit, trong đó có 900A.

1. Xác định chiều dài của gen.

2. Số nuclêôtit từng loại của gen là bao nhiêu ?

3. Khi gen tự nhân đôi 1 lần đã lấy từ môi trường tế bào bao nhiêu nuclêôtit ?

- Quảng cáo -

■  Lời giải

Bài 2: Một đoạn mARN có trình tự các nuclêôtit :

 U U A X Ư A A U U X G A

Xác định trình tự các nuclêôtit trên mỗi mạch đơn của gen tổng hợp ra mARN.
Đoạn mARN trên tham gia tạo chuỗi axit amin. Xác định số axit amin trong chuỗi được hình thành từ đoạn mạch mARN.

■   Lời giải