Trang Chủ Sách bài tập lớp 9 SBT Sinh 9

Bài tập trắc nghiệm trang 46 SBT Sinh 9: Một axit amin trong phân tử prôtêin được mã hoá trên gen dưới dạngD. A liên kết với Ư, G liên kết với X

CHIA SẺ
Chương III. ADN và gen – SBT Sinh học lớp 9: Giải bài tập trắc nghiệm trang 46 Sách bài tập Sinh học 9. Câu 41: Sự tạo thành chuỗi axit amin dựa trên khuôn mẫu của mARN và diễn ra theo nguyên tắc bổ sung, trong đó; Một axit amin trong phân tử prôtêin được mã hoá trên gen dưới dạngD. A liên kết với Ư, G liên kết với X…

Chọn 1: Phương án trả lời đúng hoặc đúng nhất với mỗi bài sau 

41: Sự tạo thành chuỗi axit amin dựa trên khuôn mẫu của mARN và diễn ra theo nguyên tắc bổ sung, trong đó

A. U liên kết với G, A liên kết với X.

B. A liên kết với T, G liên kết với X.

C. A liên kết với X, G liên kết với T.

D. A liên kết với U, G liên kết với X.

42: Một axit amin trong phân tử prôtêin được mã hoá trên gen dưới dạngD. A liên kết với Ư, G liên kết với X.

A. mã bộ một.                                            B. mã bộ hai.

C. mã bộ ba.                                              D. mã bô bốn.

43: Một đoạn mARN có trinh tự các nuclêôtit :

 U X G X X U U A U X A U G G U

khi tổng hợp chuỗi axit amin thì cần môi trường tế bào cung cấp bao nhiêu axit amin ?

- Quảng cáo -

A. 3 axit amin.                                          B. 4 axit amin.

C. 5 axit amin.                                          D. 6 axit amin.

44: Ribôxôm khi dịch chuyển trên mARN theo từng nấc

A. 1 nuclêôtit.                                                B. 2 nuclêôtit.

C. 3 nuclêôtit.                                                D. 4 nuclêôtit.

41

42

43

44

D

C

C

C