Trang Chủ Sách bài tập lớp 8 SBT Vật Lý 8

Bài 8.9, 8.10, 8.11 trang 27, 28 SBT Lý 8: Chất lỏng không chảy ra khỏi ống, áp suất chất lỏng gây ra ở đáy bình?

CHIA SẺ
Bài 8 Áp suất chất lỏng – bình thông nhau SBT Lý lớp 8. Giải bài 8.9, 8.10, 8.11 trang 27, 28 Sách bài tập Vật lí 8. Câu 8.9: Hình 8.6 vẽ mặt cắt của một con đê chắn nước, cho thấy mặt đê bao giờ cũng hẹp hơn chân đê. Đê được cấu tạo như thế nhằm để…

Bài 8.9: Hình 8.6 vẽ mặt cắt của một con đê chắn nước, cho thấy mặt đê bao giờ cũng hẹp hơn chân đê. Đê được cấu tạo như thế nhằm để:

A. tiết kiệm đất đắp đê

B. làm thành mặt phăng nghiêng, tạo điều kiện thuận lợi cho người muốn đi lên mặt đê

C. có thể trồng cỏ trên đê, giữ cho đê khỏi bị lở

D. chân đê có thể chịu được áp suất lớn hơn nhiều so với mặt đê.

=> Chọn D. chân đê có thể chịu được áp suất lớn hơn nhiều so với mặt đê.


Bài 8.10: Một ống thủy tinh hình trụ đựng chất lỏng đang được đặt thẳng đứng. Nếu nghiêng ống đi sao cho chất lỏng không chảy ra khỏi ống, thi áp suất chất lỏng gây ra ở đáy bình

A. tăng

B. giảm

C. không đổi

D. bằng không

=> Chọn B. giảm


Bài 8.11: Hai bình có tiết diện bằng nhau. Bình thứ nhất chứa chất lỏng có trọng lượng riêng d1, chiều cao h1; bình thứ hai chứa chất lỏng có trọng lượng riêng d2 = 1,5d1, chiều cao h2 = 0,6h1. Nếu gọi áp suất chất lỏng tác dụng lên đáy bình 1 là p1, lên đáy bình bình 2 là p2 thì:

A. p2 = 3p1

B. p2 = 0,9p1

C. p2 = 9p1

D. p2 = 0,4p1

=> Chọn B

Vì p1 = d1h1, p2 = d2h2

Lập tỉ số \({{{p_2}} \over {{p_1}}} = {{{d_2}{h_2}} \over {{d_1}{h_1}}} = {{0,6{h_1}.1,5{{\rm{d}}_1}} \over {{d_1}.{h_1}}} = 0,9\)