Trang Chủ Sách bài tập lớp 8 SBT Vật Lý 8

Bài 20.9, 20.10, 20.11, 20.12 trang 54 SBT Lý 8: Tính chất nào sau đây không phải của phân tử chất khí?

Bài 20 Nguyên tử,phân tử chuyển động hay đứng yên Sách bài tập Vật lí 8. Giải bài 20.9, 20.10, 20.11, 20.12 trang 54 Sách bài tập Vật lí 8. Câu 20.9: Hiện tượng khuếch tán giữa hai chất lỏng xác định xảy ra hay chậm phụ thuộc vào…

Bài 20.9: Hiện tượng khuếch tán giữa hai chất lỏng xác định xảy ra hay chậm phụ thuộc vào

A. Nhiệt độ chất lỏng

B. Khối lượng chất lỏng

C. Trọng lượng chất lỏng

D. Thể tích chất lỏng

=> Chọn A. Nhiệt độ chất lỏng


Bài 20.10: Tính chất nào sau đây không phải của phân tử chất khí?

A. Chuyển động không ngừng

Advertisements (Quảng cáo)

B. Chuyển động càng chậm thì nhiệt độ của khí càng thấp

C. Chuyển động càng nhanh thì nhiệt độ của khí càng cao

D. Chuyển động không hỗn độn

=> Chọn D. Chuyển động không hỗn độn


Bài 20.11: Đối với không khí trong một lớp học thì nhiệt độ tăng

Advertisements (Quảng cáo)

A. Kích thước các phân tử không khí tăng

B. Vận tốc các phân tử không khí tăng

C. Khối lượng không khí trong phòng tăng

D. Thể tích không khí trong phòng tăng

=> Chọn B. Vận tốc các phân tử không khí tăng


Bài 20.12: Vật rắn có hình dạng xác định vì phân tử cấu tạo nên vật rắn:

A. Không chuyển động

B. Đứng sát nhau

C. Chuyền động với vận tốc nhỏ không đáng kể

D. Chuyển động quanh một vị trí xác định

=> Chọn D. Chuyển động quanh một vị trí xác định

Advertisements (Quảng cáo)