Trang Chủ Sách bài tập lớp 8 SBT Vật Lý 8

Bài 24.12, 24.13, 24.14 trang 66 SBT Lý 8: Phải đun trong bao nhiêu lâu thì nước trong ấm bắt đầu sôi?

Bài 24 Công thức tính nhiệt lượng Sách bài tập Vật lí 8.Giải bài 24.12, 24.13, 24.14 trang 66 Sách bài tập Vật lí 8. Câu 24.12: Người ta phơi ra nắng một chậu chứa 5 lít nước. Sau một thời gian nhiệt độ của nước tăng từ…

Bài 24.12: Người ta phơi ra nắng một chậu chứa 5 lít nước. Sau một thời gian nhiệt độ của nước tăng từ 28°C lên 34°C. Hỏi nước đã thu được bao nhiêu năng lượng từ Mặt trời?

Ta có:

Q = mcAt = 5.4200.(34 – 28) = 126 000J = 126 kJ

Vậy nước thu được 126kJ năng lượng Mặt trời


Bài 24.13: Tại sao khí hậu ở các vùng biển ôn hòa hơn (nhiệt độ ít thay đổi hơn) ở các vùng nằm sâu trong đất liền?

Ban ngày, Mặt trời truyền cho mỗi đơn vị diện tích mặt biển và đất những nhiệt lượng bằng nhau. Do nhiệt dụng riêng của nước biển lớn hơn của đất nên ban ngày nước biển nóng lên chậm hơn và ít hơn đất liền. Ban đêm, cả mặt biển và đất liền đều tỏa nhiệt vào không gian nhưng mặt biển tỏa nhiệt chậm hơn và ít hơn đất liền. Vì vậy, nhiệt độ trong ngày ở các vùng gần biển ít thay đổi hơn ở các vùng nằm sâu trong đất liền.

Advertisements (Quảng cáo)


Bài 24.14: Một ấm đồng khối lượng 300g chứa 1 lít nước ở nhiệt độ 15°C. Hỏi phải đun trong bao nhiêu lâu thì nước trong ấm bắt đầu sôi? Biết trung bình mỗi giây bếp truyền cho ấm một nhiệt lượng là 500J. Bỏ qua sự hao phí về nhiệt ra môi trường xung quanh.

Tóm tắt:

mđồng  = 300g = 0,3kg,

Advertisements (Quảng cáo)

mnước = 1kg,

t1 = 15℃

t2 = 100℃

Q1s = 500J

Tìm t = ?

Ta có:

Cđồng = 380J/kg.K, Cnước = 4200J/kg.K

Nhiệt lượng cần truyền để đun sôi ấm nước:

Q = (mđồng . Cđồng + mnước . Cnước ).( t2 – t1) = (0,3.380 + 1.4200).85 = 366 690J

Thời gian đun: \(t = {Q \over {{Q_{{\rm{1s}}}}}}{{366690} \over {500}}\) ≈12phút14giây

Advertisements (Quảng cáo)