Trang Chủ Sách bài tập lớp 8 SBT Vật Lý 8

Bài 10.8, 10.9, 10.10 trang 32, 33 SBT Lý 8: Thể tích của vật nặng là?

Lực đẩy Ac-si-mét SBT Lý lớp 8. Giải bài 10.8, 10.9, 10.10 trang 32, 33 Sách bài tập Vật lí 8. Câu 10.8: Thả một viên bi sắt vào một cốc nước. Viên bi càng xuống sâu thì…

Bài 10.8: Thả một viên bi sắt vào một cốc nước. Viên bi càng xuống sâu thì:

A. lực đẩy Ác-si-mét tác dụng lên nó càng tăng, áp suất nước tác dụng lên nó càng tăng

B. lực đẩy Ác-si-mét tác dụng lên nó càng giảm, áp suất nước tác dụng lên nó càng tăng

C. lực đẩy Ác-si-mét tác dụng lên nó không đổi, áp suất nước tác dụng lên nó càng tăng

D. lực đẩy Ác-si-mét tác dụng lên nó không đổi, áp suất nước tác dụng lên nó không đổi

=> Chọn C


Bài 10.9: Một vật được móc vào lực kế để đo lực theo phương thẳng đứng. Khi vật ở trong không khí, lực kế chỉ 4,8N. Khi vật chìm trong nước, lực kế chỉ 3,6N. Biết trọng lượng riêng của nước là 104N/m3. Bỏ qua lực đẩy Ac-si-mét của không khí. Thể tích của vật nặng là

Advertisements (Quảng cáo)

A. 480cm3

B. 360cm3

C. 120cm3

D. 20cm3

Advertisements (Quảng cáo)

=> Chọn c

Lực đẩy Ac-si-met tác dụng lên vật:

FA = P – P’ = 4,8 – 3,6 = 1,2N

Thể tích vật: \(V = {{{F_A}} \over {{d_n}}} = {{1,2} \over {{{10}^4}}} = 1,{2.10^{ – 4}}{m^3} = 120{m^3}\)


Bài 10.10: Điều kiện để một vật đặc, không thấm nước, chỉ chìm một phần trong nước là:

A. trọng lượng riêng của vật bằng trọng lượng riêng của nước

B. trọng lượng riêng của vật nhỏ hơn trong lượng riêng của nước

C. lực đẩy Ác-si-mét lớn hơn trọng lượng của vật

D. lực đẩy Ác-si-mét nhỏ hơn trọng lượng của vật

=> Chọn B

Advertisements (Quảng cáo)