Trang Chủ Sách bài tập lớp 8 SBT Sinh học 8

Bài tập trắc nghiệm trang 23 SBT Sinh 8: Câu nào đúng (Đ) và câu nào sai (S)?

Chương II: Vận động SBT Sinh Lớp 8. Giải bài tập trắc nghiệm trang 23 Sách bài tập Sinh học 8. Câu 20: Tính chất của cơ là …(l)… và …(2)… Mỗi bắp cơ gồm nhiều …(3)… Cơ co khi có … (4)… và chịu ảnh hưởng của hệ thần kinh…

Chọn từ, cụm từ cho sẵn và điền vào chỗ trống trong các câu sau cho phù hợp.

Bài 20. Tính chất của cơ là …(l)… và …(2)… Mỗi bắp cơ gồm nhiều …(3)… Cơ co khi có … (4)… và chịu ảnh hưởng của hệ thần kinh.

A. Bó cơ                                              B. Co

C. Kích thích của môi trường                 D. Dãn

Bài 21. Bộ xương là …(1)… cơ thể. Bộ xương gồm …(2)… Các xương liên hệ với nhau bởi …(3)…

A. khớp xương                                     B. các dây chằng

Advertisements (Quảng cáo)

C. bộ phận nâng đỡ, bảo vệ                  D. nhiều xương

Bài 22:

Advertisements (Quảng cáo)

Cột 1

Cột 2

Cột 3

1. Ở trẻ em

2. Ở người trưởng thành

3. Ở người già

A. Xương rắn chắc, khả năng đàn hồi tốt.

B. Xương giòn, khả năng đàn hổi kém.

 C. Xương kém bền vững nhưng khả năng đàn hồi rất tốt.

1…

2…

3…

Bài 23. Câu nào đúng (Đ) và câu nào sai (S) trong các câu sau ?

Đúng

Sai

1. Sự ôxi hoá các chất hữu cơ sẽ tạo ra năng lượng để cung cấp cho hoạt động co cơ.

2. Nguyên nhân của sự mỏi cơ là do cơ thể không được cung cấp đủ ôxi nên axit lactic bị tích tụ.

3. Sự kết hợp của cốt giao và muối khoáng làm cho xương thiếu tính mềm dẻo.

4. Tất cả các loại xương cấu tạo trong bộ xương đều có thể cử động.

Điền dấu X vào ô phù hợp trong mỗi bảng sau :

Bài 24.

Cấu tạo

Đầu xương

Thân xương

– Có sụn bọc ở đầu khớp

– Có khoang xương

– Mô xương xốp gồm các nan xương

– Có màng xương

– Mô xương cứng

Bài 25:

Chức năng

Đầu xương

Thân xương

– Giảm ma sát trong các khớp xương

– Giúp xương phát triển to về bề ngang

– Chịu lực, đảm bảo vững chắc

– Phân tán lực tác động

Bài 20

Bài 21

1

2

3

4

1

2

3

B

D

A

C

C

D

A

Bài 22

Bài 23

1

2

3

1

2

3

4

C

A

B

Đ

Đ

S

S

Bài 24:

Cấu tạo

Đầu xương

Thân xương

– Có sụn bọc ở đầu khớp

X

– Có khoang xương

X

– Mô xương xốp gồm các nan xương

X

– Có màng xương

X

– Mô xương cứng

X

Bài 25.

Chức năng

Đầu xương

Thân xương

– Giúp giảm ma sát trong các khớp xương

X

– Giúp xương phát triển to về bề ngang

X

– Chịu lực, đảm bảo vững chắc

X

– Phân tán lực tác động

X

Advertisements (Quảng cáo)