Trang Chủ Sách bài tập lớp 8 SBT Sinh học 8

Bài tập trắc nghiệm trang 109 SBT Sinh 8: Hệ thần kinh sinh dưỡng là?

Chương IX Thần kinh và giác quan SBT Sinh lớp 8. Giải bài tập trắc nghiệm trang 109 Sách bài tập Sinh học 8. Câu 27: Chọn cụm từ cho sẵn, chú thích thay cho các số trong sơ đồ sau cho phù hợp…

Chọn cụm từ cho sẵn, chú thích thay cho các số trong sơ đồ sau cho phù hợp

Bài 27. 

A. Cơ quan trả lời

B. Trung ương thần kinh

C. Hạch thần kinh sinh dưỡng.

Bài 28.

 

Advertisements (Quảng cáo)

A. Nơron li tâm

B. Cơ quan trả lời

C. Nơron hướng tâm

Ghép nội dung ở cột 1 với cột 2 cho phù hợp và điền kết quả vào cột 3.

Bài 29.

Advertisements (Quảng cáo)

Cột 1

Cột 2

Cột 3

1. Hệ thần kinh vận động

2. Hệ thần kinh sinh dưỡng

A. điều hoà hoạt động của các

cơ quan dinh dưỡng và sinh sản

B. điều khiển hoạt động của các

cơ vân

1…

2…

 Bài 30.

Cột 1

Cột 2

Cột 3

1. Trụ não

2. Não trung gian

3. Tiểu não

A. gồm vỏ chất xám nằm ngoài, chất trắng là các đường dẫn truyền.

B. gồm hành não, cầu não và não giữa. Chất trắng bao ngoài, chất xám là các nhân xám.

C. gồm đồi thị và dưộri đồi thị. Các nhân xám ở vùng dưới đồi là chất xám.

1…

2…

3…

Bài 31:

Cột 1

Cột 2

Cột 3

1. Trụ não

2. Não trung gian

3. Tiểu não

A. điểu khiển quá trình trao đổi chất và

điều hoà thân nhiệt.

B. điều hoà và phối hợp các hoạt động

phức tạp.

C. điều khiển hoạt động của các cơ

quan sinh dưỡng.

1…

2…

3…

Bài 32:

 

Cột 1

Cột 2

Cột 3

1. Bộ phận trung ương

A. Dây thần kinh

l…

2. Bộ phận ngoại biên

B. Hạch thần kinh

2…

C. Não (chất xám và chất trắng)

D. Tuỷ (chất xám và chất trắng)

Bài 33. Câu nào đúng ghi Đ và câu nào sai ghi S vào ô trông :

Câu

Đúng

Sai

1. Tuỷ sống bao gồm chất xám ở giữa và bao quanh bởi chất trắng.

2. Trụ não gồm chất trắng ở trong và chất xám ở ngoài.

3. Não trung gian nằm giữa trụ não và đại não.

4. Tiểu não có vai trò điều hoà, phối hợp các cử động phức tạp và giữ thăng bằng cho cơ thể.

Điền dấu X vào ô phù hợp trong mỗi bảng sau

Bài 34.

Đặc điểm cấu tạo

Phân hệ giao cảm

Phân hệ đối giao cảm

Chuỗi hạch nằm gần cột sống, xa cơ quan phụ trách

Hạch nằm gần cơ quan phụ trách

Nơron trước hạch có sợi trục ngắn

Nơron trước hạch có sợi trục dài

Nơron sau hạch có sợi trục ngắn

Nơron sau hạch có sợi trục dài

Bài 35.

Đặc điểm

Phản xạ có điều kiện

Phản xạ không điều kiện

Trả lời các kích thích không điều kiện

Trả lời các kích thích bất kì

Mang tính bẩm sinh

Hình thành trong quá trình phát triển cá thể

Mang tính bền vững

Nếu không được củng cố sẽ dễ bị mất

Có tính chất di truyền

Không mang tính di truyền

Số lượng hạn chế

Số lượng không hạn chế

 

Bài 27

Bài 28

Bài 29

1

2

3

1

2

3

1

2

B

C

A

C

A

B

B

A

Bài 30

Bài 31

1

2

3

1

2

3

B

C

A

C

A

B

Bài 32

Bài 33

1

2

1

2

3

4

C, D

A,B

Đ

S

Đ

Đ

Bài 34. 

Đặc điểm cấu tạo

Phân hệ giao cảm

Phân hệ đôi giao cảm

Chuỗi hạch nằm gần cột sống, xa cơ quan phụ trách

X

Hạch nằm gần cơ quan phụ trách

X

Nơron trước hạch có sợi trục ngắn

X

Nơron trước hạch có sợi trục dài

X

Nơron sau hạch có sợi trục ngắn

X

Nơron sau hạch có sợi trục dài

X

Bài 35 

Đăc đỉểm

Phản xạ có điều kiện

Phản xạ không điều kiện

Trả lời các kích thích không điều kiện

X

Trả lời các kích thích bất kì

X

Mang tính bẩm sinh

X

Hình thành trong quá trình phát triển cá thể

X

Mang tính bển vững

X

Nếu không được củng cố sẽ dễ bị mất

X

Có tính chất di truyền

X

Không mang tính di truyền

X

Số lượng hạn chế

X

Số lượng không hạn chế

X

Advertisements (Quảng cáo)