Trang Chủ Sách bài tập lớp 8 SBT Sinh học 8

Bài tập trắc nghiệm trang 108 SBT Sinh 8: Chất xám là?

CHIA SẺ
Chương IX Thần kinh và giác quan SBT Sinh lớp 8. Giải bài tập trắc nghiệm trang 108 Sách bài tập Sinh học 8. Câu 23: Hệ thần kinh bao gồm … (1) … và … (2) … Dựa vào chức năng, hệ thần kinh được chia thành … (3)… và … (4)…..

Chọn từ, cụm từ cho sẵn và điền vào chỗ trống trong các câu sau cho phù hợp :

Bài 23. Hệ thần kinh bao gồm … (1) … và … (2) … Dựa vào chức năng, hệ thần kinh được chia thành … (3)… và … (4)…

A. Hệ thần kinh vận động                                   B. Hệ thẩn kinh sinh dưỡng

C. Bộ phận ngoại biên                                        D. Bộ phận trung ương

Bài 24. Chất xám là … (1) … của các phản xạ không điều kiện và … (2) … là đường dẫn truyền nối các căn cứ trong … (3)… với nhau và với … (4)…

A. Tuỷ sống                                              B. Não bộ

C. Căn cứ                                                 D. Chất trắng

Bài 25. Bộ phận trung ương có vỏ não và tuỷ sống được bảo vệ trong các khoang xương và màng não tuỷ. Hộp sọ chứa … (1) … và tuỷ sống nằm tron: … (2) …, nằm ngoài trung ương thần kinh là … (3) … Thuộc bộ phận ngoạ: biên có các … (4)…

A. Hạch thần kinh                                    B. Não bộ

C. Ống xương sống                                  D. Bộ phận ngoại biên

Bài 26. Cơ quan phân tích bao gồm … (1) … là các tế bào thụ cảm, … (2) … và vùng ở vỏ não tương ứng. Cơ quan … (3) … gồm màng lưới trong cầu mất.

A. Phân tích thị giác                                 B. Phân tích thính giác

C. Dây thần kinh                                      D. Ba thành phần

Bài 23

Bài 24

1

2

3

4

1

2

3

4

D

C

A

B

C

D

B

A

Bài 25

Bài 26

1

2

3

4

1

2

3

B

C

D

A

D

C

A