Trang Chủ Sách bài tập lớp 8 SBT Hóa học 8

Giải bài 17.8, 17.9. 17.10 trang 24 SBT Hóa học 8: Cho biết tỉ lệ số phân tử của bốn cặp chất ?

Bài 17: Luyện tập chương 2 SBT Hóa lớp 8. Giải bài 17.8, 17.9. 17.10 trang 24 Sách bài tập Hóa học 8. Câu 17.8: Hãy chọn hệ số và công thức hoá học thích hợp điền vào những chỗ có dấu hỏi trong các phương trình hoá học sau (chép vào vở bài tập)…

Bài 17.8: Hãy chọn hệ số và công thức hoá học thích hợp điền vào những chỗ có dấu hỏi trong các phương trình hoá học sau (chép vào vở bài tập).

CO2 + Ca(OH)2 -> CaCO3 + ?

? + ?AgNO3 -> Al(NO3)3 + 3Ag

?HCl + CaCO3 -> CaCl2 + H2O + ?

Giải

a) \(C{O_2} + Ca{(OH)_2} \to CaC{O_3} + {H_2}O\)

b) \(Al + 3AgN{O_3} \to Al{(N{O_3})_3} + 3Ag\)

c) \(2HCl + CaC{O_3} \to CaC{l_2} + {H_2}O + C{O_2}\)


Bài 17.9: Cho sơ đồ của phản ứng sau :

Fe(OH)y + H2SO4 —> Fex(SO4)y + H2O

a)Hãy biện luận để thay x, y (biết rằng x y) bằng các chỉ số thích hợp rồi lập phương trình hoá học của phản ứng.

Advertisements (Quảng cáo)

b) Cho biết tỉ lệ số phân tử của bốn cặp chất trong phản ứng (tuỳ chọn).

Giải

. a) Nguyên tố Fe có hoá trị II và III nên y bằng 2 hoặc 3

Nhóm (SO4) có hoá trị II nên x bằng 2

Cặp nghiệm x= 2 và y = 3 là phù hợp.

Sơ đồ của phản ứng :

Fe(OH)3 + H2SO4 —> Fe2(SO4)3 + H2O

Advertisements (Quảng cáo)

Phương trình hoá học :

2Fe(OH)3 + 3H2SO4 -> Fe2(SO4)3 + 6H2O

 b) Cứ 2 phân tử Fe(OH)3 tác dụng với 3 phân tử H2SO4 ;

Cứ 2 phân tử Fe(OH)3 phản ứng tạo ra 1 phân tử Fe2(SO4)3 ;

Cứ 3 phân tử H2SO4 phản ứng tạo ra 1 phân tử Fe2(SO4)3 ;

Cứ 1 phân tử Fe2(SO4)3 được tạo ra cùng với 6 phân tử H2O.


Bài 17.10: a) Biết rằng,, khí hiđro dễ tác dụng với chất chì(IV) oxit PbO2, chiếm lấy oxi của chất này để tạo ra nước.

Viết phương trình hoá học của phản ứng và tên chất mới sinh ra.

b)Biết rằng, 3 g khí hiđro tác dụng vừa đủ với 179,25 g PbO2, tạo ra 27 g nước. Tính khối lượng chất mới sinh ra.

Giải

a) Phương trình hóa học của phản ứng:

\(2{H_2} + Pb{O_2} \to Pb + 2{H_2}O\)

kim loại chì là chất mới sinh ra.

b) Theo định luật bảo toàn khối lượng, khối lượng của chì bằng:

 \({m_{Pb}} = {m_{{H_2}}} + {m_{Pb{O_2}}} – {m_{{H_2}O}}\)

                   =3+179,25-27=155,25(g)

Advertisements (Quảng cáo)