Trang Chủ Sách bài tập lớp 8 SBT Hóa học 8

Bài 37.1, 37.2, 37.3, 37.4 Trang 50 Sách BT Hóa lớp 8: Để nhận biết 3 chất rắn trên, ta dùng thuốc thử?

Bài 37 Axit – bazo và muối SBT Hóa lớp 8. Giải bài 37.1, 37.2, 37.3, 37.4 Trang 50 Sách bài tập (SBT) Hóa học 8. Câu 37.1: Dãy dung dịch nào dưới đây làm đổi màu quỳ tím thành xanh ?…

Bài 37.1: Dãy dung dịch nào dưới đây làm đổi màu quỳ tím thành xanh ?

A. NaOH, BaCl2, H3PO4, KOH                         B. NaOH, Na2SO4, KCl, KOH

C. NaOH, Ba(OH)2, Ca(OH)2, KOH                  D. NaOH, Ca(NO3)2, KOH, H2SO4

Phương án C.


Bài 37.2: Dãy dung dịch nào dưới đây làm đổi màu quỳ tím thành đỏ ?

A. H3PO4, HNO3, H3PO3, HCl, NaCl, H2SO4

B. H2SO4, HNO­2, KOH, HNO3, HCl, H3PO3

C. H2SO4, HNO3, CaCl2, HCl, H3PO4, NaOH

Advertisements (Quảng cáo)

D. H3PO3, H2SO4, HNO3, H3PO4, HCl.

Phương án D.


Bài 37.3: Có 3 chất rắn là Cu, Al, CuO đựng riêng biệt trong 3 lọ bị mất nhãn. Để nhận biết 3 chất rắn trên, ta dùng thuốc thử là

Advertisements (Quảng cáo)

A. dung dịch NaOH.            B. dung dịch CuSO4.

C. dung dịch HCl.               D. khí H2.

Phương án C.

Khi cho từng chất tác dụng với dung dịch HCl :

– Chất không tác dụng (không tan) là Cu.

– Chất tan, cho khí bay ra là Al : \(2Al + 6HCl \to 2AlC{l_3} + 3{H_2} \uparrow \)

– Chất tan nhưng không có khí thoát ra và tạo thành dung dịch màu xanh là CuO :

\(CuO + 2HCl \to CuC{l_2} + {H_2}O\)


Bài 37.4: Bằng thí nghiệm hoá học, hãy chứng minh rằng trong thành phần của axit clohiđric có nguyên tố hiđro.

Để xác định trong thành phần axit clohiđric có nguyền tố hiđro người ta cho axit clohiđric tác dụng với kim loại (Fe, Zn, Al,…) có khí hiđro bay ra.

Advertisements (Quảng cáo)